ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deficiency

D IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deficiency-, *deficiency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deficiency(n) ความขาดแคลน, Syn. insufficiency, scantness, Ant. abundance, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
mental deficiencyความบกพร่องของอำนาจจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiencyความขาดตกบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency diseaseโรคขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency reserveเงินสำรองส่วนขาด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency, mental; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficiencyภาวะพร่อง [TU Subject Heading]
Deficiencyภาวะพร่อง,การขาด [การแพทย์]
deficiencydeficiency, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deficiency diseasesโรคขาดสารอาหาร [TU Subject Heading]
Deficiency Diseasesโรคขาดอาหาร [การแพทย์]
Deficiency of Calcificationการขาดแคลนแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Deficiency Symptomอาการขาดแคลน [การแพทย์]
Deficiency, Acquiredการบกพร่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Deficiency, Inheritedการบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Deficiency, Primary and Secondaryการขาดเพราะกินไม่พอหรือเพราะมีโรคอื่นๆด้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deficiencyBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวยากหมากแพง(n) dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai Definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ตำหนิ(n) defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFICIENCY D IH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deficiency (n) dˈɪfˈɪʃənsiː (d i1 f i1 sh @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, / ] deficiency; deficit, #5,800 [Add to Longdo]
缺失[quē shī, ㄑㄩㄝ ㄕ, ] deficiency; shortcoming; hiatus, #9,056 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangel {m} | Mängel {pl}deficiency | deficiencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
ヒト免疫不全ウイルス;人免疫不全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis [Add to Longdo]
過不及[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency [Add to Longdo]
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deficiency
   n 1: the state of needing something that is absent or
      unavailable; "there is a serious lack of insight into the
      problem"; "water is the critical deficiency in desert
      regions"; "for want of a nail the shoe was lost" [syn:
      {lack}, {deficiency}, {want}]
   2: lack of an adequate quantity or number; "the inadequacy of
     unemployment benefits" [syn: {insufficiency}, {inadequacy},
     {deficiency}] [ant: {adequacy}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top