ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dummy

D AH1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dummy-, *dummy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy(n) คนโง่, Syn. fool, imbecile, idiot, Ant. genius, sage
dummy(n) หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
dummy(sl) คนโง่, See also: คนบ้าๆ บอๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummy instructionคำสั่งหุ่น, คำสั่งดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy parameterพารามิเตอร์หุ่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy variableตัวแปรหุ่น, ตัวแปรดัมมี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
Dummy variablesตัวแปรดัมี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dummyThe corporation set up a dummy company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นโชว์(n) dummy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นโชว์[hun chō] (n, exp) EN: dummy
หุ่นจำลอง[hun jamløng] (n, exp) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up  FR: modèle [m] ; réplique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUMMY D AH1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dummy (n) dˈʌmiː (d uh1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, / ] dummy run; to run through sth; to rehearse, #33,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attrappe {f} | Attrappen {pl}dummy | dummies [Add to Longdo]
Blinddaten {pl}dummy data [Add to Longdo]
Blindscheibe {f}dummy disk [Add to Longdo]
Blindsteckdose {f}dummy receptacle [Add to Longdo]
Blindstecker {m}dummy connector; dummy plug [Add to Longdo]
Blindstopfen {m} | Blindstopfen {pl}dummy plug; blanking plug; filler plug; sealing plug | dummy plugs; blanking plugs; filler plugs; sealing plugs [Add to Longdo]
Blindzeichen {n}dummy character [Add to Longdo]
Leersatz {m}dummy record [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
おしゃぶり[oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
アーパー[a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
ダミー[dami-] (n) dummy; (P) [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[dami-parameta] (n) {comp} dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[dami-reko-do] (n) {comp} dummy record [Add to Longdo]
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]
トンネル会社[トンネルがいしゃ, tonneru gaisha] (n) dummy company [Add to Longdo]
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (n) {comp} (formal) parameter; dummy argument [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dummy
   adj 1: having the appearance of being real but lacking capacity
       to function; "a dummy corporation"
   n 1: a person who does not talk [syn: {dummy}, {silent person}]
   2: an ignorant or foolish person [syn: {dumbbell}, {dummy},
     {dope}, {boob}, {booby}, {pinhead}]
   3: a figure representing the human form
   4: a cartridge containing an explosive charge but no bullet
     [syn: {blank}, {dummy}, {blank shell}]
   v 1: make a dummy of; "dummy up the books that are to be
      published" [syn: {dummy}, {dummy up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top