ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dm-, *dm*
English-Thai: Longdo Dictionary
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
CDMA(abbrev) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dmabbr. diabetes mellitus,diastolic murmur
dmkaabbr. diabetes mellitus ketoacidosis
adm.abbr. Admiral, Admiralty
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โฆษณา
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive

English-Thai: Nontri Dictionary
admeasure(vt) จัด,วัด
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DMA (direct memory access)ดีเอ็มเอ (การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [f]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement

CMU English Pronouncing Dictionary
DMZ D IY1 EH2 M Z IY2
DMITRI D AH0 M IY1 T R IY0
DMITRI D M IY1 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DM (n) dˈɔɪtʃmaːk (d oi1 ch m aa k)
Dmitri (n) dəmˈiːtriː (d @ m ii1 t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非军事区[fēi jūn shì qū, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ, / ] DMZ; Demilitarized Zone, #56,766 [Add to Longdo]
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, / ] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table, #187,461 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] dm [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
sich erkundigen nach etw./jmdm.(vt) ไต่ถาม, หาข้อมูล เช่น Er hat sich vorher nach dem Weg erkundigt., Syn. informieren sich
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน
widmen(vt) |widmete, hat gewidmet| อุทิศ เช่น Ich widme meinem Vater so selten Zeit. ฉันอุทิศเวลาให้กับพ่อน้อยมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DM, DEM : Deutsche MarkGerman Mark(s), Deutschmark(s) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
いみじくも[imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DM
   n 1: diabetes caused by a relative or absolute deficiency of
      insulin and characterized by polyuria; "when doctors say
      `diabetes' they usually mean `diabetes mellitus'" [syn:
      {diabetes mellitus}, {DM}]
   2: a metric unit of length equal to one tenth of a meter [syn:
     {decimeter}, {decimetre}, {dm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top