ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinued

D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinued-, *discontinued*, discontinu, discontinue
CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTINUED D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinued (v) dˌɪskəntˈɪnjuːd (d i2 s k @ n t i1 n y uu d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレット(P);アウトゥレット[autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued [Add to Longdo]
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P) [Add to Longdo]
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinued
   adj 1: stopped permanently or temporarily; "discontinued
       models"; "a discontinued magazine"; "a discontinued
       conversation" [ant: {continued}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top