ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dews

D UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dews-, *dews*, dew
CMU English Pronouncing Dictionary
DEWS D UW1 Z
DEW D UW1
DEWY D UW1 IY0
DEWEY D UW1 IY0
DEWIT D EH0 W IH1 T
DEWAR D UW1 ER0
DEWAN D UW1 AH0 N
DEWULF D UW0 W AH1 L F
DEWELL D EH1 W EH0 L
MILDEW M IH1 L D UW2
PERDEW P ER1 D UW0
DEWINE D AH0 W AY1 N
DEWING D UW1 IH0 NG
DEWIRE D AH0 W AY1 R
DEWITT D EH0 W IH1 T
FEDEWA F EH1 D EH0 W AA2
DEWOLF D EH0 W UH1 L F
DEWITZ D EH1 W IH0 T S
DEWEES D UW1 IY0 Z
DEWARE D UW1 EH0 R
DEWARR D UW1 ER0
DEWART D UW1 AA0 R T
DEWALT D UW1 AH0 L T
DEWALL D UW1 AH0 L
DEWALD D UW1 AH0 L D
DEWBRE D UW1 B ER0
RODEWAY R OW1 D W EY2
DEWOLFE D EH0 W UH1 L F
MILDEWS M IH1 L D UW2 Z
DEWOODY D EH0 W UH1 D IY2
DEWAARD D UW0 AA1 R D
LUDEWIG L AH1 D UW0 IH0 G
DEWEESE D UW1 IY0 Z
DEWAELE D UW1 EH0 L
DEWEERD D UW1 IH0 R D
DEWAR'S D UW1 ER0 Z
DEWITTE D EH0 W IH1 T
DEWEISS D IH0 W AY1 S
DEWCLAW D UW1 K L AO2
DEWEY'S D UW1 IY0 Z
LADEWIG L AE1 D UW0 IH0 G
SUNDEWS S AH1 N D UW2 Z
DEWILDE D IY1 W AY0 L D
DEWAYNE D IY0 W EY1 N
DEWAYNE D IH0 W EY1 N
DEWHIRST D EH1 W ER0 S T
MADEWELL M AE1 D IH0 W EH0 L
MADEWELL M EY1 D W EH0 L
DEWINTER D AH0 W IH1 N T ER0
DEWHURST D EH1 W ER0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dewsbury (n) djˈuːzbəriː (d y uu1 z b @ r ii)
dew (n) djˈuː (d y uu1)
dewy (j) djˈuːiː (d y uu1 ii)
DeWitt (n) dəwˈɪt (d @ w i1 t)
dewier (j) djˈuːɪəʳr (d y uu1 i@ r)
dewlap (n) djˈuːlæp (d y uu1 l a p)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)
bedewed (j) bˈɪdjˈuːd (b i1 d y uu1 d)
dewiest (j) djˈuːɪɪst (d y uu1 i i s t)
dewlaps (n) djˈuːlæps (d y uu1 l a p s)
mildews (v) mˈɪldjuːz (m i1 l d y uu z)
tideway (n) tˈaɪdwɛɪ (t ai1 d w ei)
honeydew (n) hˈʌnɪdjuː (h uh1 n i d y uu)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)
sidewalk (n) sˈaɪdwɔːk (s ai1 d w oo k)
sideways (a) sˈaɪdwɛɪz (s ai1 d w ei z)
tideways (n) tˈaɪdwɛɪz (t ai1 d w ei z)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)
sidewalks (n) sˈaɪdwɔːks (s ai1 d w oo k s)
sidewards (a) sˈaɪdwədz (s ai1 d w @ d z)
spadework (n) spˈɛɪdwɜːʳk (s p ei1 d w @@ k)

English-Thai: Longdo Dictionary
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dew(vt) ทำให้เปียกด้วยน้ำค้าง, See also: ทำให้ชุ่มด้วยน้ำค้าง
dew(n) น้ำค้าง, See also: สิ่งที่เหมือนหยดน้ำค้าง
dew(n) หยดเล็กๆ (ทางวรรณคดี), See also: หยดเหงื่อ, หยาดน้ำตา
dewy(adj) ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง, See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง, Syn. bedewed
dewlap(n) เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด
mildew(n) โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew(vi) เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew(vt) ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
sundew(n) ต้นพืชขนาดเล็กจำพวก Drosera
dewdrop(n) หยดน้ำค้าง, Syn. drop, droplet
dewfall(n) ช่วงน้ำค้างตก, Syn. candlelight
dog-dew(sl) ขี้หมา, See also: อึหมา
mildewy(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. moldy, mildewed
tideway(n) ทางที่กระแสน้ำผ่าน, Syn. channel
mildewed(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
sidewalk(n) ทางเท้า, See also: บาทวิถี, Syn. footway, footpath, pavement
sideward(adv) ไปด้านข้าง
sideways(adv) โดยมองไปด้านข้าง, See also: มองข้างๆ, เฉียงๆ, เอียงๆ, Syn. indirectly, from the side
sideways(adj) ซึ่งมองไปด้านข้าง
spadework(n) งานจัดเตรียมขั้นต้น
tidewater(n) กระแสน้ำที่ขึ้นลง, See also: กระแสน้ำตามชายฝั่ง, Syn. sea bottom, estuary
bedew with(phrv) ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า), See also: ทำให้เปียก
mountain dew(n) เหล้าวิสกี้, Syn. moonshine, whiskey
honeydew melon(n) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon), Syn. honeydew, winter melon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน
sideward(ไซดฺ'เวิร์ด) adj. ไปทางด้านข้าง. adv. ไปทางด้านข้าง
sidewards(ไซดฺ'เวิร์ดซฺ) adj. ไปทางด้านข้าง
sundew(ซัน'ดิว) n. พืชเล็ก ๆ มีขนเหนียวที่ใช้จับแมลง
tidewater(ไทดฺ'วอเทอะ) n. กระแสน้ำขึ้นลง,น้ำที่ท่วมฝั่งเวลาน้ำขึ้น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น,ฝั่งทะเล)
tideway(ไทดฺ'เว) n. ทางกระแสน้ำ,ช่องทางที่กระแสน้ำขึ้นหรือลง,กระแสคลื่น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น), Syn. tide way

English-Thai: Nontri Dictionary
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
dew(n) น้ำค้าง
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
room dew pointจุดน้ำค้างห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidewallแก้มยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appratus dew pointจุดน้ำค้าอุปกรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew pointจุดน้ำค้าง มีความหมายเหมือนกับ dew-point temperature [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point riseการเพิ่มจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point temperatureอุณหภูมิจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Classification, Dewey Decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้, Example: ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification Syste, - DDC หรือ DC) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่เก่าแก่และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้คิดระบบทศนิยมดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1873 และจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1876 ใช้ชื่อว่า A Classicification and Subject Index for Cataloging and Arranging Books and Pamphlets of a Library โดยครอบคลุมการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาจากเรื่องกว้างๆ ไปจนถึงเนื้อเรื่องเฉพาะ นอกเหนือจากฉบับพิมพ์แล้ว ปัจจุบันคือ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 ยังมีเป็นแบบออนไลน์อีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของระบบทศนิยมดิวอี้

1. ระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นระบบที่คิดขึ้นโดยการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักทฤษฎี (Theoretical systems) กล่าวคือ กำหนดการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงลำดับพัฒนาการของการเกิดวิชาความรู้ในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ เริ่มจาก

- ปรัชญา: เป็นเนื้อหาความรู้แรก เป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับตน คือใคร มาจากไหน ความดีหรือความชั่ว คืออะไร เป็นอย่างไร

- ศาสนา: เป็นวิชาที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าคือใคร จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร

- สังคมศาสตร์: ถัดจากคิดเกี่ยวกับตัวเอง คือ การที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันต้องมีการคิดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้อื่น

- ภาษา: การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคำและการสื่อสารเพื่อการติดต่อ สมาคม

- วิทยาศาสตร์: มนุษย์คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำไมจึงเกิด มีการคิด พิสูจน์ ได้ข้อเท็จจริงที่อธิบายปรากฏารณ์ต่างๆ และบันทึกข้อเท็จจริงนั้นๆ ไว้

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี: เมื่อมนุษย์นำความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสุขสบาย

- ศิลปะและนันทนาการ: มนุษย์คิดสร้างสรรค์จากความประทับใจของตนเป็นงานเชิงศิลปะ ดนตรี และความบันเทิง

- วรรณกรรมหรือวรรณคดี: งานศิลปะที่สร้างขึ้นถูกมนุษย์นำมาถ่ายทอด และบอกเล่าผ่านทางตัวอักษร

- ประวัติศาสตร์: มนุษย์บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้

- ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด: การเอาความรู้อื่นๆ ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่อื่นได้ มารวมไว้ด้วยกัน

2. จัดแบ่งหมวดวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป สู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นชั้น ชั้นละ 10 กลุ่ม จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

2.1 การแบ่งครั้งที่ 1 (First Summary) คือ แบ่งวิชาความรู้ทุกแขนงวิชาของมนุษยชาติออกเป็นหมวดใหญ่ (Main class) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 เป็นสัญลักษณ์แทนวิชาความรู้ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และ ความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

100 ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and psychology)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษา (Languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology and applied science)

700 ศิลปะและนันทนาการ (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ (History, geography and biography)

2.2 การแบ่งครั้งที่ 2 (Second Summary) คือ การแบ่งหมวดวิชาความรู้หมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็นหมวดย่อย (Division) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักสิบ 0-9 แทนความรู้หมวดย่อย เช่น หมวดใหญ่ 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งเป็นหมวดย่อย 10 หมวด คือ

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology (Applied sciences)

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ (Home economics)

650 การจัดการ (Management)

660 อุตสาหกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้เฉพาะอย่าง (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

ดังนั้น หมวดใหญ่ 10 หมวดจึงแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ 100 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

010 บรรณานุกรม (Bibliographies)

020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library & information sciences)

030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม (Encyclopedias & books of facts)

040 ยังไม่กำหนดใช้ (No longer used)

050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Magazines, journals & serials)

060 สมาคม องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา (Associations, organizations & museums)

070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ และการพิมพ์ (News media, journalism & publishing)

080 รวมเรื่อง (General collections)

090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก (Manuscripts & rare books)

100 ปรัชญา (Philosophy)

110 อภิปรัชญา (Metaphysics)

120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology, causation, humankind)

130 จิตวิทยานามธรรม (Paranormal phenomena)

140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Specific philosophical schools)

150 จิตวิทยา (Psychology)

160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา (Logic)

170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม (Ethics (Moral philosophy))

180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก (Ancient, medieval, Oriental philosophy)

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western philosophy (19th-century, 20th-century))

200 ศาสนา (Religion)

210 ศาสนาธรรมชาติ (Natural theology)

220 ไบเบิล (Bible)

230 เทววิทยาตามแนวคิดคริสต์ศาสนา (Christian theology)

240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา (Christian moral & devotional theology)

250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ (Christian orders & local church)

260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา (Christian social theology)

270 ประวัติคริสต์ศาสนา (Christian church history)

280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา (Christian denominations & sects)

290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ (Other & comparative religions)

300 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา และ มนุษยวิทยา (Social sciences, Sociology & anthropology)

310 สถิติศาสตร์ (General statistics)

320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (Political science)

330 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

340 กฎหมาย (Law)

350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร (Public administration)

360 การบริการสังคม และสมาคม (Social services; assoication)

370 การศึกษา (Education)

380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, communications, transport)

390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Customs, etiquette, folklore)

400 ภาษา (Language)

410 ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

420 ภาษาอังกฤษ (English & Old English)

430 ภาษาเยอรมัน (Germanic languages; German)

440 ภาษาโรมานซ์ ; ภาษาฝรั่งเศส (Romance languages; French)

450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic)

460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Protugese languages)

470 ภาษาละติน (Italic languages; Latin)

480 ภาษากรีก (Hellenic languages; Classical Greek)

490 ภาษาอื่นๆ (Other languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Sciences)

510 คณิตศาสตร์ (Mathematics)

520 ดาราศาสตร์ (Astronomy & allied sciences)

530 ฟิสิกส์ (Physics)

540 เคมี (Chemistry & allied sciences)

550 วิทยาศาสตร์โลก (Earth sciences)

560 บรรพชีวินวิทยา (Paleontology; Paleozoology)

570 ชีววิทยา (Life sciences)

580 พฤกษศาสตร์ (Plants)

590 สัตววิทยา (Zoological sciences/Animals)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี (Technology (Applied sciences))

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences; Medicine)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering & applied operations)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว (Home economics & family living)

650 การจัดการธุรกิจ (Management & auxiliary services)

660 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

700 ศิลปกรรม การบันเทิง (Arts)

710 ภูมิสถาปัตย์ (Civic & landscape art)

720 สถาปัตยกรรม (Architecture)

730 ประติมากรรม (Plastic arts; Sculture)

740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ (Drawing & decorative arts)

750 จิตรกรรม ภาพเขียน (Painting & paintings)

760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก (Graphic arts; Printmaking & prints)

770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย (Photography & photographs)

780 ดนตรี (Music)

790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา (Recreational & performing arts)

800 วรรณกรรม วรรณคดี (Literature)

810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ (Literature rhetoric & criticism)

820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ (English & Old English literatures)

30 วรรณคดีภาษาเยอรมัน (Literatures of Germanic languages)

840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (Literatures of Romance languages)

850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic)

860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Portugese literature)

870 วรรณคดีภาษาละติน (Italic literature; Latin)

880 วรรณคดีภาษากรีก (Hellenic literatures; Classical Greek)

890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ (Literatures of other languages)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History, geography & biography)

910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว (Geography & travel)

920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Biography, genealogy, insignia)

930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (History of ancient world)

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก (General history of Europe)

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก (General history of Asia; Far East)

960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา (General history of Africa)

970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (General history of North America)

980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ (General history of South America)

990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก (General history of other areas)

จากหมวดย่อย 100 หมวด เลขตัวที่ 2 คือเลขหลักสิบของหมวดย่อยทั้ง 100 หมวด เป็นเลข 0-9 เหมือนๆ กัน เพราะหมวดใหญ่แต่ละหมวดแบ่งเป็น 10 หมวดย่อยเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบบที่ใช้เลขฐาน 10 เป็นหลักในการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้จากหมวดใหญ่ไปหมวดย่อย และเลขหมู่หมวดใหญ่แต่ละหมวด ต่างก็มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาความรู้หมวดย่อยทุกหมวด เช่น หมวด 100 ครอบคลุมวิชาความรู้ในหมวด 110-190

2.3 การแบ่งครั้งที่ 3 (Third Summary) คือ การแบ่งวิชาความรู้ในหมวดย่อยแต่ละหมวดออกเป็นหมู่ย่อย (Section) 10 หมู่ย่อย ตัวอย่าง การแบ่งหมวดย่อย 630

630 เกษตรศาสตร์

631 เทคนิค อุปกรณ์ และวัสดุ (Techniques, equipment, materails)

632 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์ (Plant injuries, diseases, pests)

633 การเพาะปลูกพืชไร่ (Field & plantation crops)

634 การทำสวนผลไม้ ผลไม้ และป่าไม้ (Orchards, fruits, forestry)

635 การทำสวนครัว (Garden crops (Horticulture))

636 สัตวบาล (Animal husbandry)

637 อุตสาหกรรมนมเนย (Processing dairy & related products)

638 การเพาะเลี้ยงแมลง (Insect culture)

639 การล่าสัตว์ การตกปลา การอนุรักษ์ (Hunting, fishing, comservation)

ในแต่ละหมู่ย่อย ยังแบ่งวิชาความรู้ออกไปสู่เรื่องที่เฉพาะมากขึ้นได้อีก โดยการกระจายเลขหลังจุดทศนิยมต่อจากเลข 3 หลักดังกล่าว เช่น

หมวด 600 Technology (Applied sciences) เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์

610 Medical sciences Medicine (การแพทย์)

611 Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อ)

630 Agriculture & related technologies (การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)

631 Crops & their production (พืชและผลิตผล)

632 Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช)

633 Field crops (พืชไร่)

634 Orchards, fruits, forestry (ผลไม้และการทำป่าไม้)

.9 Forestry (การทำป่าไม้)

.92 Forest economy (ไม้เศรษฐกิจ)

.928 Management (การจัดการ)

.956 Forestation (การเพาะพันธุ์)

.9562 Seeds, seed collecting, seeding (เมล็ดพันธุ์)

ตัวอย่าง หนังสือ เรื่อง การปลูกพืชด้วยเมล็ด เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 634.9562

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 495.913

ระบบทศนิยมดิวอี้มีตารางช่วย (Auxiliary tables) ซึ่งเป็นตารางย่อยใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หนังสือ เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของหนังสือมากยิ่งขึ้น ว่าเนื้อเรื่องที่เขียนในลักษณะใด เขียนเป็นภาษาใด เกี่ยวกับพื้นที่หรือท้องถิ่นใด หรือเกี่ยวกับใคร เป็นต้น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ตารางช่วยดังกล่าวมี 7 ตาราง ได้แก่

ตารางที่ 1 ตารางเลขวิธีเขียน (Standard subdivisions) หรือ ตารางย่อยมาตรฐาน ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ได้ทุกหมวดหมู่ แสดงถึงวิธีเขียน เช่น

01- สำหรับหนังสือที่เขียนในเชิงทฤษฎีและปรัชญา

02- สำหรับหนังสือคู่มือ หนังสือภาพ หนังสือที่มีตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ หนังสือนามานุกรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

03- สำหรับหนังสือพจนานุกรม สารานุกรม บัญชีคำศัพท์

04- เป็นเลขว่างซึ่งจะกำหนดใช้เพื่อแบ่งย่อยเรื่องเฉพาะของเลขหมู่บางเลขหมู่เท่านั้น

05- สำหรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น หนังสือรายปี รายงานประจำปี วารสารและหนังสือพิมพ์

06- สำหรับเรื่องของสมาคมและชมรมวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินงานของสมาคมหรือชมรมนั้นๆ

07- สำหรับหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาและการสอน เช่น ตำรา งานวิจัย หลักสูตร สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น

08- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติและพรรณนาเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ

09- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติของเรื่องราวต่างๆ ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง และเขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ คือ ประวัติของพุทธศาสนา

พุทธศาสนา (เลขหมู่คือ 294)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

ประวัติ (-09)

เลขหมู่ที่กำหนดจากการเติม ได้เป็น 294.309

เนื้อเรื่องของหนังสือ เป็น พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (500)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

พจนานุกรม (-03)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 503

ตารางที่ 2 ตารางเลขภูมิศาสตร์ (Areas) ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ที่มีคำอธิบายให้เพิ่มเลขภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงให้ทราบถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นที่ใด ซึ่งอาจจะเป็นทวีป ประเทศ รัฐ เมือง แม่น้ำ มหาสมุทร เป็นต้น

-1 เขตภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เขตมหาสมุทร ทะเล เขตภูมิอากาศ

-2 สำหรับหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง

-3 ดินแดนสมัยโบราณ เช่น เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ อียิปต์

-4 ทวีปยุโรป

-5 ทวีปเอเซีย

-6 ทวีปแอฟริกา

-7 ทวีปอเมริกาเหนือ

-8 ทวีปอเมริกาใต้

-9 พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และดินแดนที่อยู่นอกโลก เช่น อวกาศ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร

ตารางที่ 3 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดวรรณคดี ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดวรรณคดีเพื่อระบุลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีนั้นๆ

-08 สำหรับหนังสือรวมวรรณคดี เฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-09 สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์และวิจารณ์วรรณคดีเฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-1-8 ลักษณะคำประพันธ์ ได้แก่

-1 กวีนิพนธ์

-2 บทละคร

-3 นวนิยาย

-4 ความเรียง บทความ

-5 สุนทรพจน์ ปาฐกถา

-6 จดหมาย

-7 เรื่องเชิงล้อเลียนและตลกขบขัน

-8 งานเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น บันทึกประจำวัน บันทึกความจำ สุภาษิตคำคม

ตารางที่ 4 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดภาษา เป็นตารางเลขย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดภาษาเฉพาะ เพื่อระบุเรื่องเฉพาะของแต่ละภาษานั้น เช่น ไวยากรณ์ภาษา พจนานุกรมภาษา หลักการอ่าน เขียนภาษา เป็นต้น

-1 หลักในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

-2 นิรุกติศาสตร์

-3 พจนานุกรมภาษา

-32-39 พจนานุกรมสองภาษา

-5 ระบบโครงสร้างหรือหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นมาตรฐาน

-7 ภาษาที่ไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐาน เช่น ภาษาถิ่น ภาษาแสลง ภาษาโบราณ

-8 ภาษาประยุกต์ (การนำเอาภาษาไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การแปล การสอน)

ตัวอย่าง

เนื่อเรื่องของหนังสือ เป็นพจนานุกรมภาษาไทย

ภาษาไทย (495.91)

เรื่องเฉพาะทางภาษา (เลขจากตารางที่ 4)

พจนานุกรมภาษาเดียว (-3)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 495.913

ตารางที่ 5 ตารางเลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กลุ่มชนชาติ เป็นตารางย่อยที่ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางอื่นเพื่อแบ่งย่อยเนื้อเรื่องออกไปตามกลุ่มเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

-01 ชนพื้นเมือง

-03 กลุ่มเผ่าพันธุ์พื้นฐานของมนุษย์ เช่น คอเคซอยด์ มองโกลอยด์

-1-9 กลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ จัดตามถิ่นกำเนดหรือถิ่นที่อยู่

-1 เชื้อชาติอเมริกันเหนือ

-2 เชื้อชาติแองโกล-แซกซอน บริติช อังกฤษ

-3 เชื้อชาตินอร์ดดิค เช่น พวกเยอรมัน

-4 เชื้อชาติลาตินใหม่ เช่น พวกฝรั่งเศส

-5 เชื้อชาติอิตาเลียน

-6 เชื้อชาติสเปนและโปรตุเกส

-7 เชื้อชาติอิตาลิค เช่น พวกโรมันโบราณ

-8 เชื้อชาติกรีก

-9 เชื้อชาติอื่นๆ เช่น พวกอินเดียน สลาฟ แอฟริกัน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ เรื่อง ประเพณีการแต่งงานของไทย

ประเพณีการแต่งงาน (392.5)

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (เลขจากตารางที่ 5)

เชื้อชาติไทย (-9591)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 392.50899591

ตารางที่ 6 ตารางเลขภาษา กำหนดเพื่อใช้กับเลขหมู่ในตารางช่วยอื่น เพื่อระบุภาษาที่ใช้ในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม

สังเขปตารางเลขภาษา

-1 ภาษาอินโด-ยูโรเปียน

-2 ภาษาอังกฤษและแองโกล-แซกซอน

-3 ภาษาเยอรมัน

-4 ภาษาตระกูลโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส

-5 ภาษาอิตาเลียน

-6 ภาษาสเปนและโปรตุเกส

-7 ภาษาตระกูลอิตาลิค เช่น ภาษาลาติน

-8 ภาษาตระกูลเฮลเลนิก เช่น ภาษากรีก

-9 ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาฮีบรู เป็นต้น

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ สารานุกรมภาษาไทย

สารานุกรมทั่วไป (039)

ภาษา (เลขจากตารางที่ 6)

ภาษาไทย (-95911)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 039.95911

ตารางที่ 7 ตารางเลขบุคคล เป็นตารางย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางช่วยอื่นเพื่อระบุเรื่องย่อยของหนังสือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะใด เช่น กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตาราง 7 จะใช้ประกอบกับเลขหมู่ที่มีคำอธิบายให้เติมเลขบุคคลจากตาราง 7 ช่วย (Add "Persons" notation ...) เช่น Add "Person" notation 04-87 from Table 7 to base number 704 e.g. lawyers as artists 704.344; however, class art dealers in 338.7617; description, critical appraisal, wors, biography of artisits in 709.2

สังเขปตารางเลขบุคคล

-01 ปัจเจกบุคคล

-02 กลุ่มบุคคลทั่วไปไม่ระบุลักษณะเฉพาะทางอาชีพ เพศ วัย และอื่นๆ

-03 กลุ่มบุคคลจัดตามภูมิหลังทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์

-04 กลุ่มบุคคลจัดตามเพศและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

-05 กลุ่มบุคคลจัดตามอายุ

-06 กลุ่มบุคคลจัดตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ

-08 กลุ่มบุคคลจัดตามสภาพทางร่างกายและจิตใจ

-09 กลุ่มบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในวิชาชีพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักวิจัย นักการศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ โดยจะมีตัวเลขแบ่งย่อยอีกตามกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ

ตัวอย่าง หนังสือเกี่ยวกับจิตรกรรมและมัณฑนศิลป์ของเด็กนักเรียน

จิตรกรรมและมัณฑศิลป์ (704.04-.87)

เด็กนักเรียน หาเลขเด็กนักเีรียนจากตาราง 7 (-054 4)

เลขหมู่ทีเ่กิดจากการเติม 704.0544

บรรณานุกรม

Guide to use of Dewey decimal classification : based on the practice of the Decimal Classification Office at the Library of Congress. 1962. Lake Placid Club, N.Y. : Forest Press.

OCLC Online Computer Library Center, Inc. Summaries DDC Dewey Decimal Classification. 2003. Rereive from http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทองหยด ประุทุมวงศ์ และ พรทิยพ์ สุวันทารัตน์. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบทศนิยมดิวอี้ ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 150-217. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dew Point Control Unitหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว, หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ลูกค้า, Example: โดยควบคุมอุณหภูมิจุดกลั่นตัว และควบคุมค่าความร้อนของ sale gas (ดูคำ sale gas) ที่ส่งให้กลุ่มลูกค้าให้เท่ากันตลอดทั้งระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Dewน้ำค้าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dewaterการลดน้ำ หรือ การรีดน้ำ, Example: การดึงส่วนที่เป็นน้ำออกจากสลัดจ์ / การระบายน้ำออกจากบริเวณที่ปิดกั้นไว้ เพื่อให้สามารถสร้างเขื่อนได้ในบริเวณที่แห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Classification, Dewey decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ [TU Subject Heading]
Downy mildew diseasesโรคเชื้อราน้ำค้าง [TU Subject Heading]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Sidewalksทางเท้า [TU Subject Heading]
Centrifugal Dewateringการรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง, Example: การรีดน้ำบางส่วนออกจากสลัดจ์โดยการหมุน เหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Dewateringการรีดน้ำสลัดจ์, Example: กระบวนการลดปริมาณน้ำออกจากสลัดจ์โดยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การกรอง การระเหย การอัด การหมุนเหวี่ยง การดูดออก การบีบด้วยลูกกลิ้ง การทำให้ลอยโดยใช้กรด หรือการทำให้ลอยโดยใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Dewน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
White dewน้ำค้างขาว [อุตุนิยมวิทยา]
Dew - point bygrometerไฮกรอมิเตอร์จุดน้ำ ค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Dewgaugeเครื่องวัดน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
dewateringdewatering, การลดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dew pointdew point, จุดน้ำค้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dew pointอุณหภูมิจุดน้ำค้าง, อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sundew(n, name, uniq) ต้นหยาดน้ำค้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dewThe dew falls in early morning.
dewThe flowerpot crashed to the sidewalk.
dewJill looked at John sideways.
dewI slipped and fell on the icy sidewalk.
dewWherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations.
dewThe dew fell this morning.
dewThe dew evaporated when the sun rose.
dewLeaves collect on the sidewalk in the fall.
dewThe hut kept the rain and dew out after a fashion.
dewFrost is frozen dew.
dewC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
dewThe dew has fallen on the lawn.
dewThe dew is on the leaves of grass.
dewI found a coin on the sidewalk.
dewI was wet with dew.
dewThe sidewalk was covered with fallen leaves.
dewAs the road was wet, the car must have slipped sideways.
dewThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.
dewHe edged sideways through the crowd.
dewThere was a sunshade over the sidewalk.
dewHe parked his car beside the sidewalk.
dewThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
dewClear the sidewalk of the bicycles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหล่ทาง(n) shoulder, See also: pavement, sidewalk, Syn. ไหล่ถนน, Example: ร่างเขากลิ้งลงไปตามไหล่ทาง, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ติดต่ออยู่กับทางจราจรทั้ง 2 ข้าง
ชายตาดู(v) look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai Definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
ข้างทาง(n) sideways, See also: sidelong, edgeways, Example: ฉันชอบมองของที่ขายอยู่ตามข้างทาง มันเพลินดี, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ริมๆ ทางเดิน
ค้อนควัก(v) glance sideways, See also: give a cold, look askance, Syn. ค้อนขวับ, Example: เมื่อแม่ค้อนควักพ่อ พ่อก็ได้แต่หัวเราะหึหึ, Thai Definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ
ค้อน(v) glance sideways, See also: look askance, Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ, Example: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น, Thai Definition: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ฟุตบาท(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. บาทวิถี, ทางเท้า, Example: เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน, Thai Definition: ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน, Notes: (อังกฤษ)
ไส้เดือน(n) earthworm, See also: angleworm, dewworm, nightwalker, Example: ปากนกกุลามักจะยาว เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด บางชนิดลำตัวมีปล้อง บางชนิดไม่มี
ทางเท้า(n) footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. บาทวิถี, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: การรื้อถอนสิ่งเกะกะ และถอนตะปูตามต้นไม้ริมทางเท้า เริ่มขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ, Count Unit: ที่, แห่ง, ทาง, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
ทางเดิน(n) footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. ทางเท้า, บาทวิถี, ฟุตบาท, Example: งานปรุงแต่งท้องสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร, Thai Definition: ทางสำหรับเดิน
น้ำค้าง(n) dew, Example: ในตอนเช้าจะเห็นน้ำค้างเกาะอยู่บนใบหญ้าเต็มไปทั่วบริเวณ, Count Unit: หยด, Thai Definition: ไอน้ำในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
บาทวิถี(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
ชำเลือง(v) glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา(v) glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ
จุดน้ำค้าง(n) dew point, Thai Definition: อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำ
ชม้อย(v) coy, See also: glance sideways
ชม้าย(v) glance, See also: glance sideways
เหลือบตา(v) glance (at), See also: look sideways (at), Syn. ชำเลืองตา, ชายตา, Example: ดวงดอมเหลือบตามองอาเจือ เป็นครั้งแรกที่หล่อนจะต้องอยู่ห่างไกลอาเจือ
เหลือบตา(v) glance (at), See also: look sideways (at), Syn. ชำเลืองตา, ชายตา, Example: ดวงดอมเหลือบตามองอาเจือ เป็นครั้งแรกที่หล่อนจะต้องอยู่ห่างไกลอาเจือ
แบกะดิน(n) selling with goods spread out on the ground, See also: goods/ware spread out on the sidewalk, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai Definition: ร้านที่วางของขายกับพื้นดินหรือริมทางเดิน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [m]
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ฟุตปาท[futpāt] (n) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath  FR: trottoir [m] ; sentier [m]
จุดน้ำค้าง[jut nāmdāng] (n, exp) EN: dew point
ข้างทาง[khāngthāng] (n) EN: sideways ; sidelong ; edgeways
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[khønkhwak] (n) EN: glance sideways
ค้อนขวับ[khøn khwap] (n, exp) EN: glance sideways
เหลือบตา[leūap tā] (v, exp) EN: glance (at) ; look sideways (at)
น้ำค้าง[nāmkhāng] (n) EN: dew  FR: rosée [f]
หนอก[nøk] (n) EN: hump ; dewlap  FR: bosse (de bovin) [f]
รา[rā] (n) EN: fungus ; mould ; mildew  FR: moisissure [f]
ระบบทศนิยมดิวอี้[rabop thotsaniyom Diūī] (n, exp) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System  FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m]
ไส้เดือน[saideūoen] (n) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker  FR: ver de terre [m]
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[thāngdoēnthao] (n) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal  FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[thāngthāo] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [m]
เทียนหยด[thīen yot] (n, exp) EN: Duranta ; Golden dew drop ; Sky flower ; Pigeon berry

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose, #3,332 [Add to Longdo]
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk, #13,271 [Add to Longdo]
杜威[Dù Wēi, ㄉㄨˋ ㄨㄟ, ] Du Wei (1982-), Shanghai soccer star; Dewey (name), #15,183 [Add to Longdo]
便道[biàn dào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, 便] shortcut; pavement; sidewalk; makeshift road, #24,194 [Add to Longdo]
斜视[xié shì, ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] a squint; sideways glance; to look askance, #28,113 [Add to Longdo]
闪身[shǎn shēn, ㄕㄢˇ ㄕㄣ, / ] to move sideways, #28,463 [Add to Longdo]
走道[zǒu dào, ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, ] pavement; sidewalk; path; walk; footpath, #34,165 [Add to Longdo]
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, ] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew, #34,881 [Add to Longdo]
露点[lù diǎn, ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] dew point, #38,181 [Add to Longdo]
横冲直撞[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
露水[lù shuǐ, ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ, ] dew; fig. short-lasting; ephemeral, #39,959 [Add to Longdo]
露珠[lù zhū, ㄌㄨˋ ㄓㄨ, ] a dewdrop, #41,543 [Add to Longdo]
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September, #49,246 [Add to Longdo]
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions, #58,791 [Add to Longdo]
白粉病[bái fěn bìng, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ ㄅㄧㄥˋ, ] powdery mildew, #69,977 [Add to Longdo]
隐语[yǐn yǔ, ㄧㄣˇ ㄩˇ, / ] secret language; codeword, #77,540 [Add to Longdo]
寒露[Hán lù, ㄏㄢˊ ㄌㄨˋ, ] Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd October, #77,696 [Add to Longdo]
春秋繁露[chūn qiū fán lù, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄈㄢˊ ㄌㄨˋ, ] "Rich Dew of Spring and Autumn" by Dong Zhongshu, #111,264 [Add to Longdo]
蜜露[mì lù, ㄇㄧˋ ㄌㄨˋ, ] honeydew, #130,160 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] dewy, #289,369 [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] heavy dew, #473,955 [Add to Longdo]
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan), #633,721 [Add to Longdo]
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, ] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜 [Add to Longdo]
带露[dài lù, ㄉㄞˋ ㄌㄨˋ, / ] dewy [Add to Longdo]
拨动[bō dòng, ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ, / ] to stir; to prod; to poke; to move sideways; to turn over coals with a poker [Add to Longdo]
横爬行[héng pá xíng, ㄏㄥˊ ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] to walk sideways; crab-wise [Add to Longdo]
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]
霜露[shuāng lù, ㄕㄨㄤ ㄌㄨˋ, ] frost and dew; fig. difficult conditions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehltau {m}mildew [Add to Longdo]
Modewort {n}buzzword [Add to Longdo]
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Ankerwinde {f}; Ladewinde {f}; Winde {f} | Ankerwinden {pl}; Ladewinden {pl}; Winden {pl}windlass | windlasses [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Badeteich {m}; Badeweiher {m}swimming pond [Add to Longdo]
Badewärter {m}bath attendant [Add to Longdo]
Badewanne {f} | Badewannen {pl}bath; bathtub; bath tub | bath tubs [Add to Longdo]
Badewasser {n}bath water [Add to Longdo]
Blutspendewesen {n}blood donor service [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Doppelkinn {n}dewlap [Add to Longdo]
Entwässerung {f}dewatering [Add to Longdo]
Fernmeldewesen {n}telecommunications [Add to Longdo]
Flanke {f}sidewall [Add to Longdo]
Führungsnut {f}guideway [Add to Longdo]
Gehweg {m}; Gehsteig {m}; Bürgersteig {m}; Fußgängerweg {m} | Gehwege {pl}; Gehsteige {pl}; Bürgersteige {pl}; Fußgängerwege {pl}pavement [Br.]; sidewalk [Am.] | pavements; sidewalks [Add to Longdo]
Geländefahrzeug {n}; Geländewagen {m} | Geländefahrzeuge {pl}cross country vehicle | cross country vehicles [Add to Longdo]
Geländewagen {m}; Offroader {m}sport utility vehicle (SUV) [Add to Longdo]
Gemeindewahl {f}municipal election [Add to Longdo]
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.] [Add to Longdo]
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]
Kodewort {n}; Codewort {n}; Kennwort {n}code word [Add to Longdo]
Modewaren {pl}; Modewarengeschäft {n}millinery [Add to Longdo]
Modewarengeschäfte {pl}millineries [Add to Longdo]
Redensart {f}; Redewendung {f}; Ausdruck {m}phrase; expression [Add to Longdo]
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution [Add to Longdo]
Redewendung {f}figure of speech [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book [Add to Longdo]
Scheidewand {f}partition wall [Add to Longdo]
Scheidewasser {n}aqua fortis [Add to Longdo]
Scheideweg {m}crossroads [Add to Longdo]
am Scheideweg stehen [übtr.]to face a crucial decision [Add to Longdo]
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]
Schlittenführung {f} [techn.]saddle slideways [Add to Longdo]
Schneidewerkzeug {n} | Schneidewerkzeuge {pl}cutting tool | cutting tools [Add to Longdo]
Seitenwand {f}side wall; sidewall [Add to Longdo]
Seitenweg {m}sideway [Add to Longdo]
Septum {n}; Scheidewand {f} [anat.]septum [Add to Longdo]
Sitzbad {n}; Sitzbadewanne {f}sitz-bath; hip bath [Add to Longdo]
Tau {m}dew [Add to Longdo]
Taupunkt {m}dew point [Add to Longdo]
Tautropfen {m}dew drop [Add to Longdo]
Tautropfen {m}dewdrop [Add to Longdo]
Tieflader {m}; Tiefladewagen {m}flat-bed trailer; low-loader; flat-bed lorry [Br.] [Add to Longdo]
Tiefladewagen {m}depressed center flat car [Add to Longdo]
Wamme {f}dewlap [Add to Longdo]
eingelassen {adj} (Badewanne)sunken (bath) [Add to Longdo]
feucht {adv}dewily [Add to Longdo]
frisch {adj} | frischer | am frischestendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
ウェブデュー[uebudeyu-] (n) {comp} WebdeW [Add to Longdo]
カフェテラス[kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]
サイドウォーク[saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
サイドワインダー[saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
デュワー瓶[デュワーびん, deyuwa-bin] (n) Dewar vessel [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
雨露[うろ;あめつゆ, uro ; ametsuyu] (n) rain and dew [Add to Longdo]
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]
横向く[よこむく, yokomuku] (v5k) to turn sideways [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P) [Add to Longdo]
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways [Add to Longdo]
横投げ[よこなげ, yokonage] (n) throwing sideways [Add to Longdo]
横這いガラガラ蛇[よこばいガラガラへび;ヨコバイガラガラヘビ, yokobai garagara hebi ; yokobaigaragarahebi] (n) (uk) (obsc) (See サイドワインダー) sidewinder (Crotalus cerastes) [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]
寒露[かんろ, kanro] (n) (1) late-autumn or early-winter dew; (2) (See 二十四節気) "cold dew" solar term (approx. Oct. 8) [Add to Longdo]
居候蜘蛛[いそうろうぐも;イソウロウグモ, isourougumo ; isourougumo] (n) (uk) dewdrop spider (any spider of genus Argyrodes) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉露[ぎょくろ, gyokuro] (n) (1) (See 煎茶) high-quality green tea; (2) (orig. meaning) jewel-like dewdrop [Add to Longdo]
結露[けつろ, ketsuro] (n,vs) dew; condensation [Add to Longdo]
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools [Add to Longdo]
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
砦を築く[とりでをきずく, toridewokizuku] (exp,v5k) to construct a fort [Add to Longdo]
砦を落とす[とりでをおとす, toridewootosu] (exp,v5s) to capture a fort [Add to Longdo]
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.) [Add to Longdo]
十進分類法[じっしんぶんるいほう, jisshinbunruihou] (n) decimal classification; Dewey (decimal) classification [Add to Longdo]
十部門分類法[じゅうぶもんぶんるいほう, juubumonbunruihou] (n) Dewey Decimal System [Add to Longdo]
申し出を断る[もうしでをことわる, moushidewokotowaru] (exp,v5r) to turn down an offer [Add to Longdo]
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff [Add to Longdo]
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) [Add to Longdo]
水霜[みずじも, mizujimo] (n) (1) frozen dew (at the end of autumn); (2) amniotic fluid [Add to Longdo]
赤子の腕をひねる;赤子の腕を捻る;赤子の腕をねじる[あかごのうでをねじる(赤子の腕を捻る;赤子の腕をねじる);あかごのうでをひねる(赤子の腕をひねる;赤子の腕を捻る), akagonoudewonejiru ( akago no ude wo nejiru ; akago no ude wonejiru ); akagonoudewo] (exp) (obsc) (id) (See 赤子の手をひねる) exceptionally easy (like taking candy from a baby); as easy as twisting a baby's arm [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
袖を通す[そでをとおす, sodewotoosu] (exp,v5s) (See 袖・1) to put on (of clothing); lit [Add to Longdo]
大手を振る[おおでをふる;おおてをふる(ik), oodewofuru ; ootewofuru (ik)] (exp,v5r) (1) to swing one's arms greatly while walking; (2) to be brazen [Add to Longdo]
炭酸で割る[たんさんでわる, tansandewaru] (v5r) to dilute with soda [Add to Longdo]
虫下し[むしくだし, mushikudashi] (n) deworming medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁王[におう, niou] -Dewa [Add to Longdo]
仁王門[におうもん, nioumon] Dewa-Tor [Add to Longdo]
刃物[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
城郭[じょうかく, joukaku] -Burg, Burgmauer, Scheidewand [Add to Longdo]
岐路[きろ, kiro] Scheideweg, Kreuzweg, Abweg [Add to Longdo]
浴槽[よくそう, yokusou] Badewanne [Add to Longdo]
湯ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] Armband, Armreif [Add to Longdo]
言い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
逓信[ていしん, teishin] Postwesen_und_Fernmeldewesen_und, Transportwesen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top