ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devolution

D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devolution-, *devolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devolution(n) การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
devolution(n) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, Syn. decentralization

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolutionการมอบอำนาจปกครอง, การคลายอำนาจ [ดู decentralization และ deconcentration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devolution of an estateการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOLUTION D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devolution (n) dˌiːvəlˈuːʃən (d ii2 v @ l uu1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} (von Macht) (von; auf)devolution (of power) (from; to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devolution
   n 1: the process of declining from a higher to a lower level of
      effective power or vitality or essential quality [syn:
      {degeneration}, {devolution}] [ant: {development},
      {evolution}]
   2: the delegation of authority (especially from a central to a
     regional government) [syn: {devolution}, {devolvement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top