ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

departed

D IH0 P AA1 R T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -departed-, *departed*, depart, departe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
departed(adj) ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. the departed ผู้ตาย, ผู้ตายที่อ้างถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departedEarlier it should have departed.
departedHe departed for London the day before yesterday.
departedHe departed from the old custom.
departedHe departed in spite of the storm.
departedHe departed without so much as saying good bye.
departedHe may have already departed.
departedHis story departed from his main theme.
departedHis untidy room announced that he had abruptly departed.
departedMy friend departed from Narita for Paris.
departedThey departed ten days in advance of our party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed
ผู้ล่วงลับ[phūlūanglap] (n) EN: deceased ; departed ; dead person  FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ยมโลก[yommalōk] (n) EN: hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave  FR: enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTED D IH0 P AA1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
departed (v) dˈɪpˈaːtɪd (d i1 p aa1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
英魂[えいこん, eikon] (n) departed spirit [Add to Longdo]
死霊[しりょう;しれい, shiryou ; shirei] (n) spirit of a dead person; ghost; departed soul [Add to Longdo]
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.) [Add to Longdo]
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) [Add to Longdo]
置き手紙;置手紙[おきてがみ, okitegami] (n) letter left behind by someone who has departed; farewell letter [Add to Longdo]
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period) [Add to Longdo]
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 departed
   adj 1: well in the past; former; "bygone days"; "dreams of
       foregone times"; "sweet memories of gone summers";
       "relics of a departed era" [syn: {bygone}, {bypast},
       {departed}, {foregone}, {gone}]
   2: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
     {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
     {departed}, {gone}]
   n 1: someone who is no longer alive; "I wonder what the dead
      person would have done" [syn: {dead person}, {dead soul},
      {deceased person}, {deceased}, {decedent}, {departed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top