ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conciliation

K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conciliation-, *conciliation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment

English-Thai: Nontri Dictionary
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conciliationการประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conciliationการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
conciliation (การประนอม)(mediation การไกล่เกลี่ย) [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรองดอง[kān prøngdøng] (n) EN: reconciliation
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCILIATION K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conciliation (n) kˈənsˌɪlɪˈɛɪʃən (k @1 n s i2 l i ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile, #34,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sühnetermin {m}conciliation hearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]
講和(P);媾和[こうわ, kouwa] (n,vs) reconciliation; peace; (P) [Add to Longdo]
手打ち[てうち, teuchi] (n) (1) making noodles by hand; (2) striking a deal; coming to an agreement; reconciliation; (3) killing with bare hands [Add to Longdo]
手打ち式[てうちしき, teuchishiki] (n) hand-clapping ceremony (of reconciliation) [Add to Longdo]
譲歩[じょうほ, jouho] (n,vs,adj-no) concession; conciliation; compromise; (P) [Add to Longdo]
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] (n,vs,adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) [Add to Longdo]
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]
融和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs,adj-no) harmony; reconciliation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conciliation
   n 1: the state of manifesting goodwill and cooperation after
      being reconciled; "there was a brief period of conciliation
      but the fighting soon resumed"
   2: any of various forms of mediation whereby disputes may be
     settled short of arbitration
   3: the act of placating and overcoming distrust and animosity
     [syn: {placation}, {conciliation}, {propitiation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top