ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commons

K AA1 M AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commons-, *commons*, common
English-Thai: Nontri Dictionary
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commonsที่ดินร่วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน The Corporation (2003)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
The areas that we believe must be maintained in the commons or under common control or we will collectively dieพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราเคยเชื่อว่า ต้องรักษาไว้เป็นสมบัติสาธารณะ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนรวม The Corporation (2003)
Johnson Commons has all you can eat self-serve ice cream.Johnson Commonsมีทุกอย่างที่เธอต้องการ สามารถกินไอศกรีม แบบบริการตนเองด้วย The Blind Side (2009)
The percussive force of the house of commons masonry was fueled by the Nazi regime's hate.มีคนกลุ่มหนึ่งได้ทำการเผาอาคาร ของกลุ่มผู้เกลียดชังนาซี A New Hope (2012)
Meet us on the commons in 15 minutes.เจอพวกเราที่เดิมภายใน 15 นาที Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commonsThe British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.
commonsThough commonsense is necessary for everyone, it is not always easily acquired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาล่าง[saphā lāng] (n, exp) EN: House of Commons  FR: Chambre basse [f] ; Chambre des députés [m] ; Chambre [f] ; Chambre des communes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMONS K AA1 M AH0 N Z
COMMONSENSE K AA2 M AH0 N S EH1 N S
COMMONSENSICAL K AA2 M AH0 N S EH1 N S IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commons (n) kˈɒmənz (k o1 m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共用[gòng yòng, ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ, ] commons; public use, #16,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit [Add to Longdo]
入会地[いりあいち, iriaichi] (n) commons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commons
   n 1: a piece of open land for recreational use in an urban area;
      "they went for a walk in the park" [syn: {park}, {commons},
      {common}, {green}]
   2: a pasture subject to common use [syn: {commons}, {common
     land}]
   3: a class composed of persons lacking clerical or noble rank
     [syn: {commonalty}, {commonality}, {commons}]
   4: the common people [syn: {third estate}, {Commons}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top