ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charge

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charge-, *charge*
English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge(vt) กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
charge(n) ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
charge(n) ความดูแล, See also: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ, Syn. custody, care, responsibility, duty
charge(n) ค่าใช้จ่าย, Syn. expense
charge(n) ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
charge(n) คำสั่ง, See also: คำชี้แจง, Syn. command, order
charge(vi) จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
charge(vt) โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. bear down, attack, assault
charge(vi) ชำระเงิน, Syn. bill
charge(n) ตราประจำบนโล่, See also: ตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
depth chargen. ระเบิดน้ำลึก
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.
recharge(รี'ชาร์จฺ) v.,n. (การ) อัดกระแสไฟใหม่,บรรจุใหม่,จู่โจมใหม่,ฟ้องร้องใหม่,กล่าวหาใหม่,
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม,การเก็บภาษีเพิ่ม,เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม,ราคาเพิ่ม,เงินปรับเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายพิเศษ,น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน,ภาระเพิ่ม,การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ,การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์,ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,
uncharge(อันชาร์จฺ') vt. ปลด,เอาลง,เลิก
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
chargeable(adj) อาจถูกฟ้องได้
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น,ฟ้องเพิ่ม,บรรทุกเกิน,เก็บเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chargeประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge๑. ข้อกล่าวหา๒. ภาระติดพัน๓. ภาระหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charge๑. ข้อกล่าวหา (ป. วิ. อาญา)๒. ภาระติดพัน (ก. แพ่ง)๓. ภาระหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargeประจุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge coupled device (CCD)อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (ซีซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge-sheetคำฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargesค่าภาระติดพัน [ดู encumbered charge และ value of the charge] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charges of insuranceเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chargeประจุ,อัดแบตเตอรี่,เก็บประจุไฟฟ้าไว้ [การแพทย์]
chargeการประจุไฟ, การผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิเพื่อทำให้แผ่นโลหะที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่จะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เองและให้พลังงานไฟฟ้าออกมาได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chargeประจุ, ดู electric charge [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chargé d' Affairesอุปทูต เดิมเรียกว่า อุปทูตประจำ ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า Chargé d' Affaires ad hoc บ้าง Chargé d' Affaires en pied หรือ Chargé d' Affaires avec lettres บ้าง ปัจจุบันเรียกเพียง อุปทูต (Chargé d' Affaires) เท่านั้น รัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับอาจจะตกลงกันให้มีหัวหน้าคณะผู้แทนเพียงระดับอุปทูตก็ ได้ (ต่างกันกับตำแหน่งอุปทูตชั่วคราว) [การทูต]
Chargé d' Affaires ad interimอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต หรือ อุปทูตชั่วคราว " ในกรณีที่ตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง หรือหัวหน้าคณะ ผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ อุปทูตชั่วคราวจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นการชั่วคราวได้ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐ ผู้รับทราบ หรือหากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถแจ้งได้ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่งจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวไปยังกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ " [การทูต]
Charge Negativeประจุลบ [การแพทย์]
Charge Reversalการกลับชนิดของประจุ [การแพทย์]
Charge Separationการกระจายของประจุ [การแพทย์]
Charge, Negativeประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charge(vi, vt) คิดเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chargeA captain is in charge of his ship and its crew.
chargeA child's education is the charge of his parents.
chargeAdmission charges aggregated $2500.
chargeA new teacher's going to take charge of this class.
chargeApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
chargeArticles bought here will be delivered free of charge.
chargeAttendance is charged extra.
chargeAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
chargeAt the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.
chargeBanks charge higher interest on loans to risky customers.
chargeBefore he retired, he had handed over charge of his office.
chargeBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระผูกพัน(n) obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai Definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
หาว่า(v) accuse of, See also: charge, claim, Syn. กล่าวหา, Example: โจทย์หาว่าจำเลยขโมยทองรูปพรรณหนัก 50 บาทไปจากร้าน
ลงบัญชี(v) charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai Definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ประจุ(n) charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุ(v) load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
คำกล่าวหา(n) charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
ค่า(n) fee, See also: charge, expense, wage, due, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ, Thai Definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
ค่าธรรมเนียม(n) charge, See also: fee, due, duty, Syn. ค่าบำรุง, Example: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้, Thai Definition: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
คำฟ้อง(n) accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้อง(n) accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [m]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[banju krasun] (v, exp) EN: load a gun ; charge a gun  FR: charger une arme
บรรทุก[banthuk] (n) EN: burden ; freight  FR: chargement [m]
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[banthuk koēn phikat] (v, exp) EN: overload ; overburden  FR: surcharger
บรรทุกลง[banthuk long] (v, exp) FR:charger
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARGE CH AA1 R JH
CHARGED CH AA1 R JH D
CHARGER CH AA1 R JH ER0
CHARGES CH AA1 R JH IH0 Z
CHARGERS CH AA1 R JH ER0 Z
CHARGEURS CH AA2 R JH UH1 R Z
CHARGEABLE CH AA1 R JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charge (v) tʃˈaːʤ (ch aa1 jh)
charged (v) tʃˈaːʤd (ch aa1 jh d)
charger (n) tʃˈaːʤər (ch aa1 jh @ r)
charges (v) tʃˈaːʤɪz (ch aa1 jh i z)
chargers (n) tʃˈaːʤəz (ch aa1 jh @ z)
chargeable (j) tʃˈaːʤəbl (ch aa1 jh @ b l)
charge-sheet (n) tʃˈaːʤ-ʃiːt (ch aa1 jh - sh ii t)
charge-sheets (n) tʃˈaːʤ-ʃiːts (ch aa1 jh - sh ii t s)
charge-account (n) tʃˈaːʤ-əkaunt (ch aa1 jh - @ k au n t)
charge-accounts (n) tʃˈaːʤ-əkaunts (ch aa1 jh - @ k au n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, / ] charge; assault, #16,432 [Add to Longdo]
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, / ] charge; assault, #16,432 [Add to Longdo]
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] charges for a room; house rental, #68,659 [Add to Longdo]
记帐[jì zhàng, ㄐㄧˋ ㄓㄤˋ, / ] charge [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charge {f}batch [Add to Longdo]
Ladeluftkühler {m}charge air cooler; intercooler [Add to Longdo]
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge [Add to Longdo]
Ladungsausgleich {m}charge equalization; charge balance [Add to Longdo]
Ladungsdichte {f}charge density [Add to Longdo]
Ladungsträger {m}charge carrier [Add to Longdo]
Ladungsträgergekoppelte Schaltung {f}charge coupled device (CCD) [Add to Longdo]
Ladungstransport-Speicher {m}charge coupled device [Add to Longdo]
chargenpflichtigalways batched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもん[ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
ふんだくる[fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
ぼる[boru] (v5r) to ask a high price; to overcharge [Add to Longdo]
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge [Add to Longdo]
アクセスチャージ[akusesucha-ji] (n) access charge [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] (n) {comp} access charge; access fee [Add to Longdo]
イオン[ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge [Add to Longdo]
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee [Add to Longdo]
通信料金[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charge
   n 1: an impetuous rush toward someone or something; "the
      wrestler's charge carried him past his adversary"; "the
      battle began with a cavalry charge"
   2: (criminal law) a pleading describing some wrong or offense;
     "he was arrested on a charge of larceny" [syn: {charge},
     {complaint}]
   3: the price charged for some article or service; "the admission
     charge"
   4: the quantity of unbalanced electricity in a body (either
     positive or negative) and construed as an excess or
     deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge"
     [syn: {charge}, {electric charge}]
   5: attention and management implying responsibility for safety;
     "he is in the care of a bodyguard" [syn: {care}, {charge},
     {tutelage}, {guardianship}]
   6: a special assignment that is given to a person or group; "a
     confidential mission to London"; "his charge was deliver a
     message" [syn: {mission}, {charge}, {commission}]
   7: a person committed to your care; "the teacher led her charges
     across the street"
   8: financial liabilities (such as a tax); "the charges against
     the estate"
   9: (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea
     or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic
     analog of an electrical charge" [syn: {cathexis}, {charge}]
   10: the swift release of a store of affective force; "they got a
     great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush
     from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang},
     {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}]
   11: request for payment of a debt; "they submitted their charges
     at the end of each month" [syn: {charge}, {billing}]
   12: a formal statement of a command or injunction to do
     something; "the judge's charge to the jury" [syn:
     {commission}, {charge}, {direction}]
   13: an assertion that someone is guilty of a fault or offence;
     "the newspaper published charges that Jones was guilty of
     drunken driving" [syn: {accusation}, {charge}]
   14: heraldry consisting of a design or image depicted on a
     shield [syn: {charge}, {bearing}, {heraldic bearing},
     {armorial bearing}]
   15: a quantity of explosive to be set off at one time; "this
     cartridge has a powder charge of 50 grains" [syn: {charge},
     {burster}, {bursting charge}, {explosive charge}]
   v 1: to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he
      saw Jess charging at him with a pitchfork" [syn: {charge},
      {bear down}]
   2: blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against;
     "he charged the director with indifference" [syn: {charge},
     {accuse}]
   3: demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We
     were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed
     only 3 nights" [syn: {charge}, {bill}]
   4: move quickly and violently; "The car tore down the street";
     "He came charging into my office" [syn: {tear}, {shoot},
     {shoot down}, {charge}, {buck}]
   5: assign a duty, responsibility or obligation to; "He was
     appointed deputy manager"; "She was charged with supervising
     the creation of a concordance" [syn: {appoint}, {charge}]
   6: file a formal charge against; "The suspect was charged with
     murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}]
   7: make an accusatory claim; "The defense attorney charged that
     the jurors were biased"
   8: fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" [ant:
     {discharge}]
   9: enter a certain amount as a charge; "he charged me $15"
   10: cause to be admitted; of persons to an institution; "After
     the second episode, she had to be committed"; "he was
     committed to prison" [syn: {commit}, {institutionalize},
     {institutionalise}, {send}, {charge}]
   11: give over to another for care or safekeeping; "consign your
     baggage" [syn: {consign}, {charge}]
   12: pay with a credit card; pay with plastic money; postpone
     payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay
     cash or charge the purchase?" [ant: {pay cash}]
   13: lie down on command, of hunting dogs
   14: cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker
     charged up the crowd with his inflammatory remarks" [syn:
     {agitate}, {rouse}, {turn on}, {charge}, {commove},
     {excite}, {charge up}] [ant: {calm}, {calm down}, {lull},
     {quiet}, {quieten}, {still}, {tranquilize}, {tranquillise},
     {tranquillize}]
   15: place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields,
     and banners"
   16: provide (a device) with something necessary; "He loaded his
     gun carefully"; "load the camera" [syn: {load}, {charge}]
   17: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   18: impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged
     her with cleaning up all the files over the weekend" [syn:
     {charge}, {saddle}, {burden}]
   19: instruct (a jury) about the law, its application, and the
     weighing of evidence
   20: instruct or command with authority; "The teacher charged the
     children to memorize the poem"
   21: attribute responsibility to; "We blamed the accident on
     her"; "The tragedy was charged to her inexperience" [syn:
     {blame}, {charge}]
   22: set or ask for a certain price; "How much do you charge for
     lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
   23: cause formation of a net electrical charge in or on; "charge
     a conductor"
   24: energize a battery by passing a current through it in the
     direction opposite to discharge; "I need to charge my car
     battery"
   25: saturate; "The room was charged with tension and anxiety"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top