ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condenser

K AH0 N D EH1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condenser-, *condenser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condenser(n) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser water; cooling waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser-discharge spot welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condenser-discharge spot-welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenser lensเลนส์ช่วยรวมแสง, ชุดของเลนส์ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงให้ลำแสงลู่เข้าหากัน เช่น ชุดของเลนส์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์  หรือในกล้องฉายภาพ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงจากหลอดฉายหรือตัวสะท้อนแสง เพื่อให้ลำแสงขนานผ่านไปตกบนแผ่นโปร่งใส มีความเข้มมาก และช่วยทำให้ภาพบนฉากสว่างชัดเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condenser Padsคาปาซิเตอร์ทำเป็นแผ่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น,ที่รวมแสง,คอนเดนเซอร์,คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องทำความเย็น(n) freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
คอนเดนเซอร์(n) condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai Definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
เครื่องควบแน่น(n) condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอนเดนเซอร์[khøndēnsoē] (n) EN: condenser
ควบแน่น[khūapnaen] (v) EN: condense ; compress  FR: condenser
กลั่นตัว[klantūa] (v) EN: condense  FR: se condenser
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back  FR: abréger ; condenser
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSER K AH0 N D EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condenser (n) kˈəndˈɛnsər (k @1 n d e1 n s @ r)
condensers (n) kˈəndˈɛnsəz (k @1 n d e1 n s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensator {m} | Kondensatoren {pl}condenser | condensers [Add to Longdo]
Kondensatordruck {m}condenser pressure [Add to Longdo]
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel [Add to Longdo]
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve [Add to Longdo]
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser [Add to Longdo]
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser [Add to Longdo]
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condenser
   n 1: an electrical device characterized by its capacity to store
      an electric charge [syn: {capacitor}, {capacitance},
      {condenser}, {electrical condenser}]
   2: an apparatus that converts vapor into liquid
   3: a hollow coil that condenses by abstracting heat
   4: lens used to concentrate light on an object [syn:
     {condenser}, {optical condenser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top