ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concord

K AA1 N K AO2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concord-, *concord*, concor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concord(n) ความเป็นมิตรภาพกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. friendship
concord(n) ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concordat(n) ข้อตกลง, Syn. compact, covenant, formal agreement
concordant(adj) สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
concordance(n) ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord, agreement, treaty, Ant. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord

English-Thai: Nontri Dictionary
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant intrusion๑. การแทรกซอนร่วมแนว๒. หินอัคนีแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Now, class, who were the couriers ordered to ride to Concord to warn that the British were coming?-เอาละ นักเรียน ใครเป็นคนนำ ข่าวมาบอกว่า อังกฤษกำลังบุก An American Haunting (2005)
So, you're Mr. Concord now?ตกลงคุณคือ มิสเตอร์คอนคอร์ด ? Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Battles of Lexington and Concord were fought not too far from here.สมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ด อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ Eight Hours (2011)
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ I, Witness (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordGreat speed is a feature of the Concorde.
concordWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปี่เป็นขลุ่ย(adv) harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai Definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากัน[khaokan] (v) EN: conform ; correspond ; match  FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
ความสงบเรียบร้อย[khwām sa-ngop rīeprøi] (n, exp) EN: peace ; harmony ; concord
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [f]
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
ปรองดอง[prøngdøng] (v) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord  FR: concilier ; harmoniser
สามัคคี[sāmakkhī] (n) EN: union ; unity ; accord, harmony  FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[søtkhløng] (adv) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony  FR: en accord
ตรง[trong] (v) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with  FR: concorder ; coïncider
ตรงกัน[trongkan] (v) FR: cadrer avec ; se rapporter à ; concorder ; coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCORD K AA1 N K AO2 R D
CONCORD K AA1 N K ER0 D
CONCORDE K AA1 N K AO2 R D
CONCORD'S K AA1 N K AO2 R D Z
CONCORD'S K AA1 N K ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concord (n) kˈɒŋkɔːd (k o1 ng k oo d)
concords (n) kˈɒŋkɔːdz (k o1 ng k oo d z)
concordat (n) kˈənkˈɔːdæt (k @1 n k oo1 d a t)
concordant (j) kˈənkˈɔːdənt (k @1 n k oo1 d @ n t)
concordats (n) kˈənkˈɔːdæts (k @1 n k oo1 d a t s)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] concordant; harmonious, #81,695 [Add to Longdo]
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, ] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire, #314,893 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
コンコルダート[konkoruda-to] (n) concordat (ger [Add to Longdo]
コンコルド[konkorudo] (n) (1) concord; (2) Concord; (3) Concorde (fre [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) [Add to Longdo]
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde) [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.) [Add to Longdo]
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Concord
   n 1: capital of the state of New Hampshire; located in south
      central New Hampshire on the Merrimack river [syn:
      {Concord}, {capital of New Hampshire}]
   2: a harmonious state of things in general and of their
     properties (as of colors and sounds); congruity of parts with
     one another and with the whole [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   3: the determination of grammatical inflection on the basis of
     word relations [syn: {agreement}, {concord}]
   4: town in eastern Massachusetts near Boston where the first
     battle of the American Revolution was fought
   5: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   6: the first battle of the American Revolution (April 19, 1775)
     [syn: {Lexington}, {Concord}, {Lexington and Concord}]
   v 1: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
      concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
      {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]
   2: arrange by concord or agreement; "Concord the conditions for
     the marriage of the Prince of Wales with a commoner"
   3: arrange the words of a text so as to create a concordance;
     "The team concorded several thousand nouns, verbs, and
     adjectives"
   4: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of the
     settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with those
     who say life is sacred"; "Both philosophers concord on this
     point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}] [ant:
     {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]

Are you satisfied with the result?Discussions