ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

companionship

K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companionship-, *companionship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companionship(n) ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: Nontri Dictionary
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
companionshipHe wanted female companionship.
companionshipPets offer us more than mere companionship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANIONSHIP K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companionship (n) kˈəmpˈænɪəʳnʃɪp (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl}companionship | companionships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship [Add to Longdo]
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 companionship
   n 1: the state of being with someone; "he missed their company";
      "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
      {companionship}, {fellowship}, {society}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top