ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cf

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cf-, *cf*
English-Thai: Longdo Dictionary
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cf.[ABBR] เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
CFC[N] สารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ผลิตโฟม (คำย่อของ chlorofluorocarbon)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cfabbr. cystic fibrosi,cardiac failure
cftabbr. complement fixation test
cfuabbr. colony forming unit
ecfabbr. extra cellular fluid
ecf-aabbr. eosinophill chemotactic factor of anaphylaxis
icfabbr. intracellular fluid
ltcfabbr. long tem care facilty
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CF (contact factor)ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cf.เกือบเหมือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cf. (confer) (L.)ให้ดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CFC (chlorofluorocarbon)ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
CFC refrigerantสารทำความเย็นซีเอฟซี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CFC ซีเอฟซี
ดู Chloro fluorocarbons [สิ่งแวดล้อม]
CFCsซีเอฟซี, ดู chlorofluorocabons [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
CFU ซีเอฟยู
ดู Colony Forming Unit [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An Obis #4 needs a CFO #3 reel.Obis #4 มันต้องคู่กับ รอก CFO #3 April Story (1998)
Kanga CFO, Mr. Fukimoro, is checking into 814.Kanaa CFO, Mr. Fukimoro, is checkina into 814. Maid in Manhattan (2002)
- when you're a famous CFO. - Oh, Mom.- ตอนที่ลูกได้เป็นผู้บริหารสูงสุด The Nanny Diaries (2007)
Maybe I'm... maybe I'm not CFO material, you know?บางที หนู... บางที หนูอาจ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แม่รู้ใช่มั้ย The Nanny Diaries (2007)
He was the cfo here.เขาเป็น CEO ของที่นี้ Pleasure Is My Business (2009)
Making a stop to see his kids first... sanwa cfs.จะให้เขาไปหาลูกของเขาก่อน... สถานรับเลี้ยงเด็กซันว่า Na Triobloidi (2009)
They have a full cfession...from the defendant.พวกเขามีคำสารภาพเต็ม ๆ จากจำเลย Bad Seed (2009)
- "Eduardo Saverin, co-founder and CFO." - Yeah.-"เอ็ดดัวโด ซาเวอรีน,ผู้ร่วมก่อตังและCFO." ใช่ The Social Network (2010)
Eduardo is CFO and owns 30% of the company.เอดูอาร์โด้เป็นCFO มีหุ้น 30 เปอร์เซ็นต์ The Social Network (2010)
Well, as CFO, I had set up some meetings with potential advertisers.ในฐานะCFOผมมีนัดกับ ลูกค้าโฆษณา The Social Network (2010)
I'm aware of that! Mark, I am the CFO!ฉันรู้มาร์ค ฉันเป็น CFO นะ The Social Network (2010)
You're asking me to believe that the CFO of Facebook doesn't know how to change his Relationship Status on Facebook?จะให้เชื่อว่า CFO ของเฟสบุ๊ค ไม่รู้วิธีเปลี่ยน สถานะความสัมพันธ์งั้นรึ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cfBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
cfAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
cfBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
cfWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฟิออเรนติน่า[TM] (Fiørēntinā) EN: Fiorentina   FR: Fiorentina [f] ; ACF Fiorentina [f]
ซีเอฟซี[n.] (Sī.Ēf.Sī) EN: CFC ; chlolofluorocarbon   FR: CFC = C.F.C. [mpl] ; chlorofluorocarbure [m]
ตัวหารร่วมมาก[n. exp.] (tūahān ruam māk) EN: highest common factor ; HCF   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cf    (n) sˌiːˈɛf (s ii2 e1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ·] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[, enushi-efutei-pi-] (n) {comp} ncftp [Add to Longdo]
カリホルニウム[, karihoruniumu] (n) californium (Cf) [Add to Longdo]
クロロフルオロカーボン[, kurorofuruoroka-bon] (n) chlorofluorocarbon; CFC [Add to Longdo]
シーエフ[, shi-efu] (n) cf [Add to Longdo]
ハイドロクロロフルオロカーボン[, haidorokurorofuruoroka-bon] (n) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[えぬしーえふていーぴー, enushi-efutei-pi-] ncftp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cf
   adv 1: compare (used in texts to point the reader to another
       location in the text) [syn: {cf.}, {cf}]
   n 1: a radioactive transuranic element; discovered by bombarding
      curium with alpha particles [syn: {californium}, {Cf},
      {atomic number 98}]
   2: the most common congenital disease; the child's lungs and
     intestines and pancreas become clogged with thick mucus;
     caused by defect in a single gene; no cure is known [syn:
     {cystic fibrosis}, {CF}, {fibrocystic disease of the
     pancreas}, {pancreatic fibrosis}, {mucoviscidosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top