ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caper

K EY1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caper-, *caper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caper(vi) กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol
caper(n) การกระโดดอย่างสนุกสนาน, Syn. prank, trick, escapade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip, prank, frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่, Syn. caperdaillie
caperdaillie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่, Syn. capercailzie

English-Thai: Nontri Dictionary
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you should try some capers with thaโอ้.. หนูน่าจะลองใส่คาร์เปอร์ดูนะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And their moonstone caper gives you a chance to sneak away.และการที่พวกเขาตื่นเต้นเรื่องหิ้นจันทาร ให้โอกาศเธอหนีออกมา The Sacrifice (2010)
Yeah, thought I'd show the rookie what a caper looks like.ใช่ คิดว่าจะพาตำรวจใหม่ มาดู ว่าผู้ร้ายหน้าตาเป็นยังไง Samaritan (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caperAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่วงน้ำหนัก[thūang nāmnak] (v, exp) EN: handicap  FR: handicaper ; lester

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPER K EY1 P ER0
CAPERS K EY1 P ER0 Z
CAPERTON K EY1 P ER0 T AH0 N
CAPERNAUM K AH0 P ER1 N IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caper (v) kˈɛɪpər (k ei1 p @ r)
capers (v) kˈɛɪpəz (k ei1 p @ z)
capered (v) kˈɛɪpəd (k ei1 p @ d)
capering (v) kˈɛɪpərɪŋ (k ei1 p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏弄[xì nòng, ㄒㄧˋ ㄋㄨㄥˋ, / ] caper; jest, #32,910 [Add to Longdo]
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ ㄨㄥ, ] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee) [Add to Longdo]
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology) [Add to Longdo]
马槟榔[mǎ bīng lang, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] caper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaper {f} [bot.] [cook.] | Kapern {pl}caper | capers [Add to Longdo]
Kapernstrauch {m} [bot.]caper shrub [Add to Longdo]
Luftsprung {m} | Luftsprünge machencaper | to cut capors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケッパー;ケイパー;ケーパー[keppa-; keipa-; ke-pa-] (n) caper (Capparis spinosa) [Add to Longdo]
蜜蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caper
   n 1: any of numerous plants of the genus Capparis
   2: pickled flower buds used as a pungent relish in various
     dishes and sauces
   3: a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank
     job in St. Louis" [syn: {caper}, {job}]
   4: a playful leap or hop [syn: {caper}, {capriole}]
   5: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
     amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
     surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
     {romp}, {gambol}, {caper}]
   6: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   v 1: jump about playfully

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top