ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beeswax

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beeswax-, *beeswax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beeswax(vt) ทาด้วยขี้ผึ้ง, See also: เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
beeswax(sl) ภาระ, See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป

English-Thai: Nontri Dictionary
beeswax(n) ขี้ผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
เทียนขี้ผึ้ง(n) beeswax candle, See also: candle, beeswax taper, wax candle, wax taper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (x) EN: beeswax ; wax  FR: cire d'abeilles [f]
เทียนขี้ผึ้ง[thīen khīpheung] (n, exp) EN: wax candle ; beeswax candle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beeswax (v) bˈiːzwæks (b ii1 z w a k s)
beeswaxed (v) bˈiːzwækst (b ii1 z w a k s t)
beeswaxes (v) bˈiːzwæksɪz (b ii1 z w a k s i z)
beeswaxing (v) bˈiːzwæksɪŋ (b ii1 z w a k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂蜡[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, / ] beeswax, #79,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜂ろう;蜂蝋[はちろう, hachirou] (n) (See 蜜蝋) beeswax [Add to Longdo]
蜜蝋[みつろう, mitsurou] (n) beeswax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beeswax
   n 1: a yellow to brown wax secreted by honeybees to build
      honeycombs
   v 1: cover with beeswax; "Chris beeswaxed the kitchen table"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top