ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bart

B AA1 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bart-, *bart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bart(abbr) คำย่อของ Baronet
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
barter(vi) เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
bartender(n) บาร์เทนเดอร์, See also: บริกรในบาร์, คนเสิร์ฟ, Syn. barmaid, barman
barter for(phrv) แลกเปลี่ยน
barter for(phrv) พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
barter away(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
barter with(phrv) ยอมแลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bartendersนักผสมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยน [การบัญชี]
Bartholinต่อมบาโธลิน [การแพทย์]
Bartholin Glandต่อมบาร์โทลิน [การแพทย์]
Bartholin's Ductท่อน้ำลายใต้ลิ้น [การแพทย์]
Bartholin's Glandsต่อมบาร์โทลิน,ต่อมบาร์โธลิน,ต่อมบาร์โธลิน [การแพทย์]
Bartholinitisต่อมบาโธลินอักเสบ [การแพทย์]
Bartonellaบาร์โทเนลลา,เชื้อ;บาร์โทเนลลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bartBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
bartIn primitive societies barter was used.
bartThe colonists bartered with the natives for fur.
bartThe explorer bartered with the natives for food.
bartThey bartered guns for furs.
bartWhen the bartender totals the bill for a customer who is drunk and angry, he must be very careful to mind his P's and Q's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์(n) bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
ขายตัว(v) sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai Definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
แลกเปลี่ยน(v) exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข้อแลกเปลี่ยน(n) exchange, See also: barter, trade, Syn. สิ่งแลกเปลี่ยน, Example: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้
ขายตัว(v) prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai Definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā] (n, exp) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction
ค้า[khā] (v) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in  FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[khākhāi] (v) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange  FR: commercer ; faire des affaires
แลก[laēk] (v) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade  FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[laēkplīen] (v) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap  FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[laēkplīen sinkhā tø sinkhā] (v, exp) EN: barter
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[rabop kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā] (n, exp) EN: barter system
ทำการค้า[thamkānkhā] (v, exp) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange  FR: commercer

CMU English Pronouncing Dictionary
BART B AA1 R T
BARTH B AA1 R TH
BARTZ B AA1 R T S
BARTL B AA1 R T AH0 L
BARTS B AA1 R T S
BARTA B AA1 R T AH0
BARTO B AA1 R T OW0
BARTEE B AA1 R T IY2
BARTEL B AA1 R T AH0 L
BARTEN B AA1 R T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bart (n) bˈaːt (b aa1 t)
barter (v) bˈaːtər (b aa1 t @ r)
barters (v) bˈaːtəz (b aa1 t @ z)
Bartlett (n) bˈaːtlɛt (b aa1 t l e t)
bartered (v) bˈaːtəd (b aa1 t @ d)
barterer (n) bˈaːtərər (b aa1 t @ r @ r)
bartender (n) bˈaːtɛndər (b aa1 t e n d @ r)
barterers (n) bˈaːtərəz (b aa1 t @ r @ z)
bartering (v) bˈaːtərɪŋ (b aa1 t @ r i ng)
bartenders (n) bˈaːtɛndəz (b aa1 t e n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴特[Bā tè, ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] Barthes (semiotician), #67,746 [Add to Longdo]
巴尔多禄茂[Bā ěr duō lù mào, ㄅㄚ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ ㄇㄠˋ, / 祿] Bartholomew [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bartaxt {f}beard axe [Add to Longdo]
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Bartmannkrug {m}beardman jug [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
bartlosbeardless [Add to Longdo]
Bartlaubsänger {m} [ornith.]Radde's Warbler (Phylloscopus schwarzi) [Add to Longdo]
Bartmeise {f} [ornith.]Bearded Tit (Panurus biarmicus); Bearede Reedling [Add to Longdo]
Bartgeier {m} [ornith.]Bearded Vulture [Add to Longdo]
Bartlett-Tinamu {m} [ornith.]Bartlett's Tinamou [Add to Longdo]
Bartguan {m} [ornith.]Bearded Guan [Add to Longdo]
Bartwachtel {f} [ornith.]Beared Tree Quail [Add to Longdo]
Bartrebhuhn {n} [ornith.]Daurian Partridge [Add to Longdo]
Bartralle {f} [ornith.]New Britain Rail [Add to Longdo]
Barttrappe {f} [ornith.]Bengal Florican [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーター[ba-ta-] (n) barter; (P) [Add to Longdo]
バーターシステム[ba-ta-shisutemu] (n) barter system [Add to Longdo]
バーテン[ba-ten] (n) (abbr) (See バーテンダー) bartender; (P) [Add to Longdo]
バーテンダー[ba-tenda-] (n) bartender [Add to Longdo]
バートレット[ba-toretto] (n) Bartlett (pear) [Add to Longdo]
バートレット法[バートレットほう, ba-toretto hou] (n) Bartlett Act (1964) [Add to Longdo]
バルトリン腺[バルトリンせん, barutorin sen] (n) Bartholin's glands [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bart
   n 1: a member of the British order of honor; ranks below a baron
      but above a knight; "since he was a baronet he had to be
      addressed as Sir Henry Jones, Bart." [syn: {baronet},
      {Bart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top