ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bar

B AA1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bar-, *bar*
English-Thai: Longdo Dictionary
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar(n) ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
bar(n) แท่งสบู่
bar(n) อุปสรรค, See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
bar(n) ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, See also: ร้านเหล้า, บาร์
bar(n) เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร
bar(n) ห้องขัง, See also: กรงขัง, กรง
bar(n) แถบ, See also: เส้น, ลำ, ริ้ว, Syn. stripe
bar(n) อาชีพทนายความ, See also: เกี่ยวกับด้านกฎหมาย
bar(n) กลอนประตู
bar(n) บัลลังก์ศาล, See also: ที่พิจารณาคดี, คอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
barb(vt) ติดเหล็กแหลม
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
barbecue(n) เนื้อย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bar๑. องค์คณะผู้พิพากษา๒. ราวกั้น (ในศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar๑. แท่ง๒. แถบ๓. เส้นขวาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bar associationเนติบัณฑิตยสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar codeรหัสแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar codeรหัสแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barสันดอน, Example: หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้
หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo)
[สิ่งแวดล้อม]
Barท่อน [การแพทย์]
barbar, บาร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bar associationsสมาคมนักกฎหมาย [TU Subject Heading]
Bar Chartแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bar Chart, Proportionalแผนภูมิแท่งแยกส่วนประกอบ [การแพทย์]
Bar codingรหัสแท่ง [TU Subject Heading]
Bar Diagramแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
Bar Diagram, Proportionalแผนภูมิแท่งชนิดสัดส่วน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bardiche[bɑrˈdiːʃ] (n) ขวานด้ามยาว (long poleaxe)
barre(vt) กันไม่ให้เข้าหรือออก
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
barA bare word of criticism makes her nervous.
barAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
barA dog is barking.
barA dog will bark at strangers.
barA fallen rock barred his way.
barAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
barA life barren of pleasure.
barAll of a sudden a dog began barking.
barAll of a sudden, the barn went up in flames.
barAll right, sir, The salad bar is over there.
barAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์โค้ด(n) bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count Unit: อัน, Thai Definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ช่างดัดเหล็ก(n) bar bender, See also: steel bender
ช่างตัดผม(n) hairdresser, See also: barber
บาร์เทนเดอร์(n) bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
โล่ง(adj) bare, Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง, Ant. รก, รุงรัง
อำนาจต่อรอง(n) bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
ยุ้งข้าว(n) barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count Unit: หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ช่างตัดผม(n) barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[ākhān thāthīep khreūangbin] (n, exp) EN: concourse  FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อำนาจต่อรอง[amnāt tørøng] (n, exp) EN: bargaining power
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บาร์[bā] (n) EN: bar  FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]
บาร์บี้[Bābī] (tm) EN: Barbie  FR: Barbie
บาร์เบียร์[bā bīa] (n, exp) EN: bar ; beer bar  FR: bar [m] ; bar à bière [m]
แบเรียม[baērīem] (n) EN: barium  FR: baryum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAR B AA1 R
BARZ B AA1 R Z
BARG B AA1 R G
BARB B AA1 R B
BARD B AA1 R D
BARN B AA1 R N
BARE B EH1 R
BARA B AA1 R AH0
BARF B AA1 R F
BARK B AA1 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bar (v) baːr (b aa r)
Barr (n) bˈaː (b aa1)
Bari (n) bˈaːriː (b aa1 r ii)
Bart (n) bˈaːt (b aa1 t)
barb (n) bˈaːb (b aa1 b)
bard (n) bˈaːd (b aa1 d)
bare (v) bˈɛəʳr (b e@1 r)
bark (v) bˈaːk (b aa1 k)
barm (n) bˈaːm (b aa1 m)
barn (n) bˈaːn (b aa1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely, #516 [Add to Longdo]
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely; only (this and nothing more), #2,331 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
酒吧[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, ] bar; pub, #5,132 [Add to Longdo]
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, / ] bard; poet, #6,723 [Add to Longdo]
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip, #6,973 [Add to Longdo]
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56, #10,566 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] TH: รั่วไหล  EN: to leak out (a secret)

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: rational, A. unlogisch, unnachvolziehbar, unrational, Syn. logisch
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง, See also: eigenartig, Syn. S. merkwürdig
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
denkbar(adj, adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, Syn. vorstellbar

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barหมี
Barack Obama(uniq) บารัค โอบามา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwaltskammer {f}bar association [Add to Longdo]
Anwaltsverband {m}bar association [Add to Longdo]
Balkendiagramm {n}bar chart [Add to Longdo]
Bartaxt {f}beard axe [Add to Longdo]
Bar {f}; Theke {f}; Schanktisch {m}; Büfett {n} | Bars {pl}; Theken {pl}; Schanktische {pl}bar | bars [Add to Longdo]
Bar {f}; Nachtlokal {n}; Nachtklub {m}bar; nightclub [Add to Longdo]
Bar {n} [meteo.]bar [Add to Longdo]
Baracke {f}barrack [Add to Longdo]
Barackenstadt {f}shantytown [Add to Longdo]
Baratterie {f}; Betrügerei {f} | Baratterien {pl}; Betrügereien {pl}barratry | barratries [Add to Longdo]
Barausschüttung {f}; Bardividende {f}; ausgeschüttete Dividende {f}cash dividend [Add to Longdo]
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Unmenschlichkeit {f}barbarity [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Barberismus {m}barbarism [Add to Longdo]
Barbesitzer {m}; Kneipenwirt {m}barkeeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
現金払い[げんきんばらい, genkinbarai] Barzahlung [Add to Longdo]
現金正価[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]
男爵[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
蛮人[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bar
   n 1: a room or establishment where alcoholic drinks are served
      over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the
      bar" [syn: {barroom}, {bar}, {saloon}, {ginmill},
      {taproom}]
   2: a counter where you can obtain food or drink; "he bought a
     hot dog and a coke at the bar"
   3: a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening
     or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to
     prevent escape"
   4: musical notation for a repeating pattern of musical beats;
     "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
     [syn: {measure}, {bar}]
   5: an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal;
     "it was an excellent kick but the ball hit the bar"
   6: the act of preventing; "there was no bar against leaving";
     "money was allocated to study the cause and prevention of
     influenza" [syn: {prevention}, {bar}]
   7: (meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per
     square centimeter; "unfortunately some writers have used bar
     for one dyne per square centimeter"
   8: a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a
     shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river"
   9: the body of individuals qualified to practice law in a
     particular jurisdiction; "he was admitted to the bar in New
     Jersey" [syn: {legal profession}, {bar}, {legal community}]
   10: a narrow marking of a different color or texture from the
     background; "a green toad with small black stripes or bars";
     "may the Stars and Stripes forever wave" [syn: {stripe},
     {streak}, {bar}]
   11: a block of solid substance (such as soap or wax); "a bar of
     chocolate" [syn: {cake}, {bar}]
   12: a portable .30 caliber automatic rifle operated by gas
     pressure and fed by cartridges from a magazine; used by
     United States troops in World War I and in World War II and
     in the Korean War [syn: {Browning automatic rifle}, {BAR}]
   13: a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as
     they perform exercises
   14: a heating element in an electric fire; "an electric fire
     with three bars"
   15: (law) a railing that encloses the part of the courtroom
     where the judges and lawyers sit and the case is tried;
     "spectators were not allowed past the bar"
   v 1: prevent from entering; keep out; "He was barred from
      membership in the club" [syn: {bar}, {debar}, {exclude}]
   2: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade
     the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade},
     {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up}, {bar}]
   3: expel, as if by official decree; "he was banished from his
     own country" [syn: {banish}, {relegate}, {bar}]
   4: secure with, or as if with, bars; "He barred the door" [ant:
     {unbar}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bar
 
 1. çubuk, sırık, kol, kol demiri
 2. mania, engel
 3. bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
 4. avukatlık mesleği, baro
 5. mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
 6. mahkemede sanık kürsüsü
 7. içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane, (huk.) men' muhakeme
 8. (müz.) ölçü çizgisi
 9. (hane.) armada birbirine paralel iki serit. bar line (müz.) öIçü çizgisi. bar of soap sabun kalıbı. admit to the bar baroya kabul etmek. behind bars hapiste, mahpus.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barroom
 
 1. (A.B.D.) meyhane, bar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cafe
 
 1. Iokanta, kahvehane, pastane, bar
 2. kahve. cafe curtain pencerenin alt yarısını kapatan perde. cafe society bar ve kulüpleri dolaşan sosyete grubu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 taproom
 
 1. . meyhane, bar.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top