ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bangkok

B AE0 NG K AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bangkok-, *bangkok*
English-Thai: Longdo Dictionary
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok(n) กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Administration(n) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ferg told us his brother spent a summer in Bangkok for under $500.เฟิร์กบอกเราว่า พี่ชายของเขาใช้จ่ายไม่ถึง $500 ตอนช่วงฤดูร้อนที่กรุงเทพ Brokedown Palace (1999)
A number of vendors around Bangkok sell birds for this purpose.มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากในกรุงเทพที่ค้านกเพื่อสิ่งนี้ Brokedown Palace (1999)
You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure. Anna and the King (1999)
Whatever happens in Bangkok stays in Bangkok.ไม่ว่าจะเกิดอะไรที่กรุงเทพ ก็ขออยู่ในกรุงเทพนะครับ Bangkok Dangerous (2008)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
Swing me. Not much between despair and ecstasy One night in Bangkok And the tough guys tumbleหมุนฉันสิ Sheldon, มานี่ The Einstein Approximation (2010)
Just got off the phone with Bangkok P.D. They got him. He's okay. Oh.เพิ่งวางหูจาก ตร.กรุงเทพ เจอแล้วเท็ดดี้ปลอดภัย The Hangover Part II (2011)
Bangkok has him now and she'll never let him go.กรุงเทพได้ตัวเขาแล้ว จะไม่ปล่อยเขาไป The Hangover Part II (2011)
Bangkok experiences 1500 power outages per year."กรุงเทพประสบปัญหาไฟดับ 1500 ครั้งต่อปี" The Hangover Part II (2011)
I got FBI, Bangkok P.D., Interpol, MSNBC.หนีทั้งเอฟบีไอ ตำรวจกรุงเทพ ตำรวจสากล ตำรวจตรวจลิขสิทธิ์ The Hangover Part II (2011)
- This is Bangkok Police. - Everybody down.นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกคนหมอบลง The Hangover Part II (2011)
I'm afraid Bangkok has him.กรุงเทพคงได้เขาไปแล้ว The Hangover Part II (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทม.(n) Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.(n) Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ.(n) Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(n) Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count Unit: หลัง, Thai Definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
บางกอก(n) Bangkok, Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม., Example: ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด, Thai Definition: ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ร.ศ.(n) Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงเทพมหานคร(n) Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ(n) Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
ทกท.(n) Bangkok International Airport, Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางกอก[Bāngkøk] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[Bāngkøk Phōt] (tm) EN: Bangkok Post  FR: Bangkok Post [m]
ชาวกรุงเทพฯ[Chāo Krungthēp] (n, prop) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[chāo phra nakhøn] (n, exp) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman
เด็กกรูงเทพ ฯ[dek Krūngthēp] (n, exp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
หอพระสมุด แห่งชาติ[Hø Phra Samut Haengchāt] (org) EN: National Library (in Bangkok)  FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn] (x) EN: Bangkok Art & Culture Centre
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขตบางกอกน้อย[Khēt Bāngkøk Nøi] (n, prop) EN: Bangkok Noi district
เขตบางกอกใหญ่[Khēt Bāngkøk Yai] (n, prop) EN: Bangkok Yai district

CMU English Pronouncing Dictionary
BANGKOK B AE0 NG K AA1 K
BANGKOK B AE1 NG K AA0 K
BANGKOK'S B AE1 NG K AA0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bangkok (n) bˈæŋkˈɒk (b a1 ng k o1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンコク[bankoku] (n) Bangkok; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bangkok
   n 1: the capital and largest city and chief port of Thailand; a
      leading city in southeastern Asia; noted for Buddhist
      architecture [syn: {Bangkok}, {capital of Thailand}, {Krung
      Thep}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bangkok
 
 1. Bangkok
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top