ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad debt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad debt-, *bad debt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad debt(n) หนี้เสีย, Syn. debt, loss

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debt reserveเงินสำรองหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad debtThat company is on the rocks because of bad debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้สูญ(n) bad debt, Example: ลูกหนี้ของเขาตายลง หนี้สินที่มีอยู่กับเขาจึงกลายเป็นหนี้สูญ, Thai Definition: หนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีหนี้สูญ[banchī nī sūn] (n, exp) EN: bad debts
จำหน่ายหนี้สูญ[jamnāi nī sūn] (v, exp) EN: write off a bad debt
การขาดทุนจากหนี้สูญ[kānkhāt thun jāk nī sūn] (n, exp) EN: bad debt losses
ค่าเผื่อหนี้สูญ[khā pheūa nī sūn] (n, exp) EN: allowance for bad debts
หนี้เสีย[nī sīa] (n, exp) EN: bad debt ; non-performing loan
หนี้สูญ[nīsūn] (n, exp) EN: bad debt
แทงเป็นหนี้สูญ[thaēng pen nīsūn] (v, exp) EN: write off a bad debt

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]
坏账[huài zhàng, ㄏㄨㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦げ付き[こげつき, kogetsuki] (n) a bad debt [Add to Longdo]
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n,adj-no) bad debt [Add to Longdo]
不良貸し付け[ふりょうかしつけ, furyoukashitsuke] (n) bad debts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bad debt
      n 1: a debt that is unlikely to be repaid

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top