ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bored

B AO1 R D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bored-, *bored*, bor, bore
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bored(adj) ที่น่าเบื่อ
boredom(n) ความเหนื่อยหน่าย, See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา, Syn. ennui, Ant. excitement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored

English-Thai: Nontri Dictionary
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boredA tunnel has been bored through the mountain.
boredBeing bored, the audience began to yawn.
boredBored waiting or rushing off at full speed.
boredBut being bored is also fun in a way.
boredFar from being bored, I had a great time.
boredFar from being bored, we had a very good time.
boredHe bored me with his endless tales.
boredHe bored us with his long stories.
boredHe made such a long speech that we all got bored.
boredHis long speech bored everyone.
boredHis long speech bored us all.
boredHis speech bored me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื่ออาหาร(v) bored with food, Syn. เบื่อข้าว, Ant. อยากอาหาร, Example: อาการของไข้เลือดออกในระยะแรกคือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร และคลื่นไส้อาเจียน, Thai Definition: ไม่อยากรับประทานอาหาร
ความเหนื่อยหน่าย(n) boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai Definition: การที่หมดความพอใจ
น่าเบื่อ(adj) bored, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Thai Definition: ที่รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย
ความเบื่อหน่าย(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
ความเบื่อ(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
ความเบื่อ[khwām beūa] (n) EN: boredom  FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [m]
ความเหนื่อยหน่าย[khwām neūay-nāi] (n) EN: boredom ; monotony ; tedium
แหนงหน่าย[naēng-nāi] (v) EN: be bored ; be weary ; be fed up with
หน่าย[nāi] (v) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of  FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of  FR: être fatigué de ; en avoir assez de
อ่อนหู[ønhū] (v) EN: be bored

CMU English Pronouncing Dictionary
BORED B AO1 R D
BOREDOM B AO1 R D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bored (v) bˈɔːd (b oo1 d)
boredom (n) bˈɔːdəm (b oo1 d @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, / ] bored to death; bored stiff; overcome with boredom, #42,780 [Add to Longdo]
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; to be fed up with; sick and tired of sth, #81,429 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(zu Tode) gelangweiltbored (to death; to tears) [Add to Longdo]
überdrüssigbored with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
アンニュイ[annyui] (n,adj-na) boredom (fre [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
呼吸困難[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea [Add to Longdo]
手持ち無沙汰;手持無沙汰;手持ちぶさた[てもちぶさた, temochibusata] (adj-na,n) being bored; being at a loose end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bored
   adj 1: tired of the world; "bored with life"; "strolled through
       the museum with a bored air" [syn: {bored}, {world-
       weary}]
   2: uninterested because of frequent exposure or indulgence; "his
     blase indifference"; "a petulant blase air"; "the bored gaze
     of the successful film star" [syn: {blase}, {bored}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top