ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blessing

B L EH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blessing-, *blessing*, bless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing(n) การสวดให้พร, See also: การให้พร
blessing(n) การเห็นด้วย, Syn. approval
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction

English-Thai: Nontri Dictionary
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessingFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
blessingGood health is a great blessing.
blessingHer baby was a great blessing to her.
blessingHe sent us his blessing.
blessingIt is not until we lose our health that we know it's blessing.
blessingMay the blessing of God be upon them.
blessingPeople do not know the blessing of good health until they lose it.
blessingPoverty is, in a sense, a blessing.
blessingThe ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.
blessingThe priest give me his blessing.
blessingWe take the blessing of the sun for granted.
blessingWhat a blessing it is that they did not come.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิษฐาน(n) blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การอำนวยพร(n) blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
จตุรพิธพร[jaturaphitphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
พิธีสู่ขวัญ[phithī sukhwān] (n, exp) EN: Thai blessing ceremony
พร[phøn] (n) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour  FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
รับพร[rap phøn] (v) EN: accept a blessing  FR: recevoir une bénédiction
รดน้ำดำหัว[rotnām damhūa] (n, exp) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder
อวยชัย[ūay chai] (v, exp) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune
อวยชัยให้พร[ūay chai hai phøn] (v, exp) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing

CMU English Pronouncing Dictionary
BLESSING B L EH1 S IH0 NG
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z
BLESSINGER B L EH1 S IH0 NG ER0
BLESSINGTON B L EH1 S IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blessing (v) blˈɛsɪŋ (b l e1 s i ng)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] blessing; the throne, #42,908 [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] blessing, #87,290 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings, #90,033 [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, ] blessings from heaven [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P) [Add to Longdo]
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit [Add to Longdo]
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace [Add to Longdo]
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) [Add to Longdo]
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings [Add to Longdo]
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blessing
   n 1: the formal act of approving; "he gave the project his
      blessing"; "his decision merited the approval of any
      sensible person" [syn: {blessing}, {approval}, {approving}]
      [ant: {disapproval}]
   2: a desirable state; "enjoy the blessings of peace"; "a
     spanking breeze is a boon to sailors" [syn: {blessing},
     {boon}]
   3: a short prayer of thanks before a meal; "their youngest son
     said grace" [syn: {grace}, {blessing}, {thanksgiving}]
   4: a ceremonial prayer invoking divine protection [syn:
     {benediction}, {blessing}]
   5: the act of praying for divine protection [syn: {blessing},
     {benediction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top