ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blessed

B L EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blessed-, *blessed*, bless, blesse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blessed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าบูชา, Syn. holy, saintly
blessed(adj) มีโชค, See also: มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด

English-Thai: Nontri Dictionary
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessedBlessed are the poor in spirit.
blessedBlessed are the pure in heart.
blessedBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
blessedBlessed are those who have no talent!
blessedBlessed is he who has found his work.
blessedGod has blessed me with riches.
blessedI am blessed if I know it.
blessedI am blessed with good health.
blessedI am greatly blessed in my children.
blessedIt is more blessed to give than to receive.
blessedMay his life be blessed with health and happiness all through.
blessedMay you be blessed with good health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
น้ำมนต์(n) holy water, See also: blessed water, Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์, น้ำมนตร์, Example: หลวงพ่อเสกน้ำมนต์ให้ทุกคนที่มาเพื่อเป็นมงคล, Thai Definition: น้ำที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรมเป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล
น้ำสังข์(n) blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai Definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิพระภาคเจ้า[Phū mī Phra Phāk Jao] (n, exp) EN: the Blessed One ; the Exalted One
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [m] ; sort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLESSED B L EH1 S T
BLESSEDLY B L EH1 S AH0 D L IY0
BLESSEDNESS B L EH1 S AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blessed (j) blˈɛsɪd (b l e1 s i d)
blessed (v) blˈɛst (b l e1 s t)
blessedness (n) blˈɛsɪdnəs (b l e1 s i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P) [Add to Longdo]
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) [Add to Longdo]
子福者[こぶくしゃ, kobukusha] (n) person blessed with many children [Add to Longdo]
子宝に恵まれる[こだからにめぐまれる, kodakaranimegumareru] (exp,v1) to be blessed with children [Add to Longdo]
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blessed
   adj 1: highly favored or fortunate (as e.g. by divine grace);
       "our blessed land"; "the blessed assurance of a steady
       income" [syn: {blessed}, {blest}] [ant: {cursed},
       {curst}]
   2: worthy of worship; "the Blessed Trinity"
   3: expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted
     idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a
     blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or
     goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or
     goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "an infernal
     nuisance" [syn: {blasted}, {blame}, {blamed}, {blessed},
     {damn}, {damned}, {darned}, {deuced}, {goddam}, {goddamn},
     {goddamned}, {infernal}]
   4: Roman Catholic; proclaimed one of the blessed and thus worthy
     of veneration [syn: {beatified}, {blessed}]
   5: enjoying the bliss of heaven
   6: characterized by happiness and good fortune; "a blessed time"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top