ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bless

B L EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bless-, *bless*, bles
English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bless(vt) ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Syn. sanctify, hallow
bless(vt) อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
blessed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าบูชา, Syn. holy, saintly
blessed(adj) มีโชค, See also: มีความสุข
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing(n) การสวดให้พร, See also: การให้พร
blessing(n) การเห็นด้วย, Syn. approval
bless with(phrv) อวยพร
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด

English-Thai: Nontri Dictionary
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
Bless you for that.คุณช่างประเสริฐนัก Rebecca (1940)
- Bless you!อวยพรให้คุณ! Yellow Submarine (1968)
Bless my metronome. And did you bring help?ให้ศีลให้พร จังหวะของฉัน และคุณ ไม่ได้นำมาช่วย? Yellow Submarine (1968)
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง Blazing Saddles (1974)
Please, bless my baby.ได้โปรดให้พรลูกของฉัน Oh, God! (1977)
Bless him, make him a true believer!รับร่างของฉันสิคะ ให้พรลูกของฉันด้วยค่ะ Oh, God! (1977)
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
Oh, God bless your hands.โอ้ พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessBlessed are the poor in spirit.
blessBlessed are the pure in heart.
blessBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
blessBlessed are those who have no talent!
blessBlessed is he who has found his work.
blessBless these little children.
blessFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
blessGod bless you!
blessGod has blessed me with riches.
blessGood health is a great blessing.
blessHe prayed God to bless me.
blessHe prayed that God would bless me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถวายพระพร(v) bless, Syn. อวยพร, ให้พร, Example: ปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา, Notes: (ราชา)
ให้พร(v) bless, Syn. อวยพร, ประทานพร, Example: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์และให้พรแก่นายกรัฐมนตรี, Thai Definition: กล่าวคำอวยพร
อวยพร(v) wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
คำอธิษฐาน(n) blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
อำนวยพร(v) bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[amnūay phøn] (v, exp) EN: bless ; compliment
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [f]
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ได้รับบาดเจ็บ[dāirap bātjep] (v, exp) EN: be injured  FR: se blesser
ให้พร[hai phøn] (v, exp) EN: bless  FR: bénir ; offrir ses voeux
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life

CMU English Pronouncing Dictionary
BLESS B L EH1 S
BLESSED B L EH1 S T
BLESSES B L EH1 S IH0 Z
BLESSING B L EH1 S IH0 NG
BLESSEDLY B L EH1 S AH0 D L IY0
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z
BLESSINGER B L EH1 S IH0 NG ER0
BLESSEDNESS B L EH1 S AH0 D N AH0 S
BLESSINGTON B L EH1 S IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bless (v) blˈɛs (b l e1 s)
blessed (j) blˈɛsɪd (b l e1 s i d)
blessed (v) blˈɛst (b l e1 s t)
blesses (v) blˈɛsɪz (b l e1 s i z)
blessing (v) blˈɛsɪŋ (b l e1 s i ng)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)
blessedness (n) blˈɛsɪdnəs (b l e1 s i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] bless; praise, #41,297 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] blessing; the throne, #42,908 [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] blessing, #87,290 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings, #90,033 [Add to Longdo]
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, ] blessings from heaven [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit! (nach dem Niesen)Bless you! (after sneezing) [Add to Longdo]
Du meine Güte!Bless my heart! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
したり[shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P) [Add to Longdo]
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P) [Add to Longdo]
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bless
   v 1: give a benediction to; "The dying man blessed his son"
      [ant: {anathemise}, {anathemize}, {bedamn}, {beshrew},
      {curse}, {damn}, {imprecate}, {maledict}]
   2: confer prosperity or happiness on
   3: make the sign of the cross over someone in order to call on
     God for protection; consecrate [syn: {bless}, {sign}]
   4: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
     {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
     {desecrate}, {unhallow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top