ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befuddled

B IH0 F AH1 D AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befuddled-, *befuddled*, befuddl, befuddle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled(adj) สับสน, See also: มึนงง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFUDDLED B IH0 F AH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befuddled (n) bəfˈʌdəld (b @ f uh1 d @ l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befuddled
   adj 1: stupefied by alcoholic drink; "the wino's poor befuddled
       mind"; "a mind befogged with drink" [syn: {befogged},
       {befuddled}]
   2: perplexed by many conflicting situations or statements;
     filled with bewilderment; "obviously bemused by his
     questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
     confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
     lost on the first day of school" [syn: {baffled},
     {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
     {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]
   3: confused and vague; used especially of thinking;
     "muddleheaded ideas"; "your addled little brain"; "woolly
     thinking"; "woolly-headed ideas" [syn: {addled}, {befuddled},
     {muddled}, {muzzy}, {woolly}, {wooly}, {woolly-headed},
     {wooly-minded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top