ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

been

B IH1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -been-, *been*
Possible hiragana form: べえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
been(vi) เป็น, See also: อยู่, คือ, Syn. be
been had(sl) โดนโกง, Syn. was had

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต,บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
been(vt pp ของ) be

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beenA collection of her verse has just been published.
beenA committee has been set up to investigate the problem.
beenA considerable amount of time and effort have been spent already.
beenA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
beenA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
beenAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
beenA full description of him has been circulated in every newspaper.
beenA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
beenAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
beenAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
beenAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
beenAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ข่าว[dāi khāo] (v, exp) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that
ได้รับมอบอำนาจ[dāirap møp-amnāt] (v, exp) EN: be authorized ; have been authorized
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ของหลุด[khøng lut] (n, exp) EN: pawned article that has not been redeemed
มีประกาศว่า...[mī prakāt wa ...] (v, exp) EN: it has been announced that ...
ไปไหนมา[pai nai mā] (v, exp) EN: Where have you been ?  FR: d'où venez-vous ? ; d'où viens-tu ?
ตกกระป๋อง[tok krapǿng] (v, exp) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune  FR: être en disgrâce

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEN B IH1 N
BEEN B AH0 N
BEENE B IY1 N
BEENS B IH1 N Z
BEENEY B IY1 N IY0
BEEN(2) B IH0 N
BEENKEN B IY1 NG K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
been (v) biːn (b ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beendigung {f}; Beendung {f}; Abschluss {m}; Erledigung {f} | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Beendigung {f}determining [Add to Longdo]
Beendigung {f}ending [Add to Longdo]
Beendigung {f}finalization [Add to Longdo]
Beendigung {f}; Terminierung {f}; Kündigung {f}termination [Add to Longdo]
ausgekanntbeen well versed [Add to Longdo]
beenden; erledigen; fertigstellen; zu Ende führen; vollenden | beendend; erledigend; fertigstellend; zu Ende führend; vollendend | beendet; erledigt; fertiggestellt; zu Ende geführt; vollendet | beendet | beendet; vollendetto finish (off) | finishing | finished | finishes | finishes [Add to Longdo]
beenden | beendetto determine | determines [Add to Longdo]
beenden | beendend | beendet | beendetto finalize; to finalise [Br.] | finalizing | finalized; finalised [Br.] | finalizes; finalises [Add to Longdo]
beendento finite [Add to Longdo]
beenden; zu Ende führen; beschließen; abschließen | beendetto conclude | concludes [Add to Longdo]
beenden; begrenzen; terminieren | beendend; begrenzend; terminierend | beendet; begrenzt; terminiert | beendetto terminate | terminating | terminated | terminates [Add to Longdo]
beenden; auflösen (Versammlung); aufbrechen; zerbrechen; zerschellento break up [Add to Longdo]
beendigen; beenden; abschließen | beendigend; beendend; abschließend | beendigt; beendet; abgeschlossen | beendet; endet | beendete; endeteto end | ending | ended | ends | ended [Add to Longdo]
beendigen; erledigento finish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
されなければならない[sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
たりけり[tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top