ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bate

B EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bate-, *bate*
Possible hiragana form: ばて
English-Thai: Longdo Dictionary
masturbate(vt) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bate(vt) ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate(vt) อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bated(adj) ซึ่งน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้นหายใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai Definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
คอซอง(n) boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai Definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
กลั้นใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [m]
ใบเรือ[bai reūa] (n, exp) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
โบต[bōt] (n) EN: boat  FR: bateau [m]
ชักว่าว[chak wāo] (v, exp) EN: masturbate  FR: se masturber ; masturber
ดาดฟ้า[dātfā] (n) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck  FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATE B EY1 T
BATEY B EY1 T IY0
BATES B EY1 T S
BATED B EY1 T IH0 D
BATES' B EY1 T S
BATEMAN B EY1 T M AH0 N
BATESON B EY1 T S AH0 N
BATESON B AE1 T IH0 S AH0 N
BATESON(2) B AE1 T S AH0 N
BATESVILLE B EY1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bate (v) bˈɛɪt (b ei1 t)
bated (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)
bates (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
batenasked for [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばてる[bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
めく[meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベート[inkyube-to] (n) incubate [Add to Longdo]
オナる[ona ru] (v5r) (col) (See オナニー) to masturbate [Add to Longdo]
キャッシュバック[kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
クレジットデリバティブ[kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
コンサーバティブ[konsa-bateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bate
   v 1: moderate or restrain; lessen the force of; "He bated his
      breath when talking about this affair"; "capable of bating
      his enthusiasm"
   2: flap the wings wildly or frantically; used of falcons
   3: soak in a special solution to soften and remove chemicals
     used in previous treatments; "bate hides and skins"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top