ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baro

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baro-, *baro*
Possible hiragana form: ばろ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baro(prf) น้ำหนัก
baron(n) ท่านบารอน, See also: ขุนนางขั้นต่ำของอังกฤษหรือญี่ปุ่น
baron(n) บุคคลที่มีอำนาจ, Syn. tycoon
barony(n) ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน
baronet(n) ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron, See also: ท่านบารอเน็ต คำย่อคือ Bart หรือ Bt มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.
Baroque(adj) อย่างศิลปะหรือสถาปัตยกรรมแบบบาโรก, Ant. unadorned
baroque(adj) อย่างศิลปะหรือสถาปัตยกรรมแบบบาโรก, Ant. unadorned
baroness(n) ภรรยาของท่านบารอน
baronial(adj) เกี่ยวกับท่านบารอน, See also: เกี่ยวกับท่านบารอน, Syn. noble
barometer(n) บาโรมิเตอร์, See also: เครื่องวัด, เครื่องวัดความดันของบรรยากาศ, Syn. barograph

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barometer(บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, See also: barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท

English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
baron(n) ท่านบารอน,คหบดีใหญ่
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
baronial(adj) เกี่ยวกับท่านบารอน
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baroqueวรรณกรรมบารอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
baroqueบาโรก, บารอก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baroreceptor; baroceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barogramกราฟความกดอากาศ หรือบาโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Barographบาโรกราฟ หรือเครื่องวัดความกดอากาศแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Barometerบารอมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barometerบารอมิเตอร์ (บาโรมิเตอร์) หรือเครื่อง (มาตร) วัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
barometerbarometer, เครื่องวัดความกดอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
barometerบารอมิเตอร์, อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Barometer case - barometer boxกล่องใส่บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Barometer cisternกระปุกปรอทของ บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Barometersเครื่องวัดความดันบรรยากาศ,บาโรมิเตอร์ [การแพทย์]
Baroreceptor Reflexesบาโรรีเซ็พเตอร์รีเฟล็กส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baroBlood pressure is important as a barometer of health.
baroFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
baroPublic opinion polls are barometers of confidence in the government.
baroShe prefers quiet music-the baroque, for example.
baroThe barometer is falling - it is going to rain.
baroThe retail price index is a barometer of economic activity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บารอมิเตอร์(n) barometer, Syn. บาโรมิเตอร์, Example: เขากำลังศึกษาวิธีใช้บารอมิเตอร์ที่ถูกต้องอยู่, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้วัดความกดดันของบรรยากาศ อาจประกอบด้วยปรอท หรือตลับโลหะสุญญากาศแล้วแต่ความมุ่งหมายและความสะดวกที่จะนำไปใช้, Notes: (อังกฤษ)
บารอน(n) baron, Example: พี่น้องสามคนในครอบครัวนี้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี และมียศเป็นบารอนไปหมดแล้ว, Thai Definition: ขุนนางอังกฤษยศต่ำกว่าไวส์เคานต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
บาโรก[Bārōk] (adj) EN: Baroque  FR: baroque
เห็ดเผาะ[het pho] (n, exp) EN: Barometer Earthstars
เครื่องวัดความกดดันของอากาศ[khreūangwat khwām kotdan khøng ākāt] (n, exp) EN: aneroid barometer
นีออน[nī-øn] (n) EN: Barometer bush ; Ash plant
ป่า[pā] (adj) EN: wild ; savage ; barbarous  FR: sauvage
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงแถบขาว[phīseūa bārøn khīo daēng thaēp khāo] (n, exp) EN: White-banded Baron
ผีเสื้อบารอนขอบปีกขาว[phīseūa bārøn khøp pīk khāo] (n, exp) EN: White-edged Blue baron
ผีเสื้อบารอนมลายู[phīseūa bārøn Malāyū] (n, exp) EN: Malay Baron

CMU English Pronouncing Dictionary
BARO B AA1 R OW0
BAROS B AA1 R OW0 Z
BARON B EH1 R AH0 N
BARON B AE1 R AH0 N
BARONS B AE1 R AH0 N Z
BARONS B EH1 R AH0 N Z
BAROID B ER0 OY1 D
BARONE B ER0 OW1 N
BARONI B AA0 R OW1 N IY0
BARONET B EH2 R AH0 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baron (n) bˈærən (b a1 r @ n)
barons (n) bˈærənz (b a1 r @ n z)
barony (n) bˈærəniː (b a1 r @ n ii)
baronet (n) bˈærənɛt (b a1 r @ n e t)
baroque (n) bˈərˈɒk (b @1 r o1 k)
baronage (n) bˈærənɪʤ (b a1 r @ n i jh)
baroness (n) bˈærənɛs (b a1 r @ n e s)
baronets (n) bˈærənɛts (b a1 r @ n e t s)
baronial (j) bˈərˈounɪəʳl (b @1 r ou1 n i@ l)
baronies (n) bˈærənɪz (b a1 r @ n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晴雨表[qíng yǔ biǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄩˇ ㄅㄧㄠˇ, ] barometer, #34,581 [Add to Longdo]
男爵[nán jué, ㄋㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] baron, #45,182 [Add to Longdo]
气压表[qì yā biǎo, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] barometer, #148,310 [Add to Longdo]
气压计[qì yā jì, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] barometer, #158,979 [Add to Longdo]
巴罗克[bā luó kè, ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄜˋ, / ] baroque (period in western art history), #177,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barock {m,n}baroque [Add to Longdo]
Barockstil {m}baroque style [Add to Longdo]
Barockzeit {f}baroque period [Add to Longdo]
Barometer {n} | Barometer {pl}barometer | barometers [Add to Longdo]
Barometerstand {m}barometer reading [Add to Longdo]
Baron {m} | Barone {pl}baron | barons [Add to Longdo]
Baronin {m}; Freiherrin {m} | Baroninnen {pl}; Freiherrinnen {pl}baroness | baronesses [Add to Longdo]
barock {adj}baroque [Add to Longdo]
barometrischbarometric [Add to Longdo]
barometrischbarometrical [Add to Longdo]
barometrisch {adv}barometrically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer [Add to Longdo]
チェンバロ[chienbaro] (n) cembalo (ita [Add to Longdo]
ツィンバロム;ツィンバロン[tsuinbaromu ; tsuinbaron] (n) cymbalom (large Hungarian dulcimer); cimbalom [Add to Longdo]
ババロア[babaroa] (n) bavarois (fre [Add to Longdo]
バロース[baro-su] (n) {comp} browse [Add to Longdo]
バロック[barokku] (n) baroque (fre [Add to Longdo]
バロック音楽[バロックおんがく, barokku ongaku] (n) Baroque music [Add to Longdo]
バロット[barotto] (n) ballot [Add to Longdo]
バロメーター(P);バロメータ[barome-ta-(P); barome-ta] (n) barometer; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男爵[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bar
 
 1. çubuk, sırık, kol, kol demiri
 2. mania, engel
 3. bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
 4. avukatlık mesleği, baro
 5. mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
 6. mahkemede sanık kürsüsü
 7. içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane, (huk.) men' muhakeme
 8. (müz.) ölçü çizgisi
 9. (hane.) armada birbirine paralel iki serit. bar line (müz.) öIçü çizgisi. bar of soap sabun kalıbı. admit to the bar baroya kabul etmek. behind bars hapiste, mahpus.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top