ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barg

B AA1 R G   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barg-, *barg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge(n) เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge(n) เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge(vt) เร่งรีบ
barge(vi) ผลักดันอย่างแรง
barge(vt) ขนส่งทางเรือ
bargee(n) คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
bargain(n) การต่อรอง, See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain(n) ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
bargain(vi) ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
bargain(vt) แลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
barge(n) เรือ
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain, politicalการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Bargeแท่นเจาะในทะเล, Example: มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Bargesเรือท้องแบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
bargA young man barged in unexpectedly.
bargHe bargained that he should not have to pay for the car till the next month.
bargHe bargained with the house agent for a lower price.
bargHe drives a hard bargain.
bargHe is a right person who can drive a hard bargain.
bargHe made a bargain with them about the furniture.
bargHis opposition was more violent than I had bargained for.
bargI bought this car at a bargain.
bargI bought this TV set at a bargain sale.
bargI don't bargain for Mary's coming so soon.
bargI found a real bargain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง(n) bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
สนน(n) price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
ต่อรองราคา(v) bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อราคา(v) bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อนัดต่อแนง(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai Definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อรอง(v) bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai Definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อตาม(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai Definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ(v) bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai Definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ถ่อ(n) pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai Definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[amnāt tørøng] (n, exp) EN: bargaining power
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เอ็มบาร์โก[embākō] (n) EN: embargo  FR: embargo [m]
การห้ามนำเข้า[kān hām namkhao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การห้ามนำสินค้าเข้า[kān hām nam sinkhā khao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การขายลดราคา[kān khāi lot rākhā] (n, exp) EN: bargain sale
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[kān pitløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo  FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การต่อรอง[kān tørøng] (n) EN: bargaining
ขบวนพยุหยาตรา[khabūan phayuhayāttrā] (n, exp) EN: royal barge procession
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARG B AA1 R G
BARGE B AA1 R JH
BARGO B AA1 R G OW2
BARGA B AA1 R G AH0
BARGED B AA1 R JH D
BARGAR B AA0 R G AA1 R
BARGAS B AA1 R G AH0 Z
BARGES B AA1 R JH AH0 Z
BARGES B AA1 R JH IH0 Z
BARGER B AA1 R JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barge (v) bˈaːʤ (b aa1 jh)
barged (v) bˈaːʤd (b aa1 jh d)
bargee (n) bˈaːʤˈiː (b aa1 jh ii1)
barges (v) bˈaːʤɪz (b aa1 jh i z)
Bargoed (n) bˈaːgˈouɪd (b aa1 g ou1 i d)
bargain (v) bˈaːgɪn (b aa1 g i n)
bargees (n) bˈaːʤˈiːz (b aa1 jh ii1 z)
barging (v) bˈaːʤɪŋ (b aa1 jh i ng)
bargains (v) bˈaːgɪnz (b aa1 g i n z)
bargained (v) bˈaːgɪnd (b aa1 g i n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip, #6,973 [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht, #14,603 [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] barge; lighter, #47,650 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge, #54,828 [Add to Longdo]
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, / ] barge; lighter (pulled by a tugboat), #192,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
エンバーゴー[enba-go-] (n) embargo [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
バーゲン[ba-gen] (n) bargain; (P) [Add to Longdo]
バーゲンセール[ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ワゴンセール[wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top