ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badly

B AE1 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badly-, *badly*, bad
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badly(adv) เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well
badly(adv) ไม่มีความสุข, See also: ทรมาน, Syn. unhappily, unfavourably, Ant. happily, well
badly(adv) รุนแรง, Syn. severely, extremely
badly-off(adj) จน, Syn. poor, Ant. rich
badly sussed(sl) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสุดท้ายปรากฎว่าสิ่งนั้นผิดพลาด, Syn. sussed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badlyAlthough he said only one word, it cut her up badly.
badlyAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
badlyDoctor Burns, what should doctors do when a patient's brain is badly damaged?
badlyDon't speak badly of him in his absence.
badlyHe always behaved badly to me.
badlyHe behaved badly.
badlyHe behaved badly to his sons.
badlyHe burned himself badly.
badlyHe did badly at school.
badlyHe hasn't done badly, all in all.
badlyHe is ashamed of having behaved so badly.
badlyHe is badly off, because his book don't sell well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วยแตก(adv) badly, See also: stingily, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ถ้าขืนพูดห่วยแตกแบบนี้อีก เราจะไม่รับฟังอีกแล้วนะ, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
ไม่ดี(adv) badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai Definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
แย่(adv) terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
งอมแงม(adv) badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai Definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
หนักข้อ(adv) severely, See also: badly, gravely, seriously, Syn. รุนแรง, Example: พ่อกำราบลูกชายที่เกโรงเรียน แถมยังลงมือหนักข้อกว่าครูเสียอีก, Thai Definition: เกินไป, เลยพอดี
ฉกรรจ์(adv) seriously, See also: badly, severely, dangerously, critically, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
รุ่ยร่าย(adv) loose, See also: badly arranged, disorderly, Syn. ตกๆ หล่นๆ, Thai Definition: เก็บงำไม่เรียบร้อย
ไม่เป็นท่า(adv) badly, See also: ignominiously, humbling, disgracing, humiliatingly, without dignity, without style, Syn. หมดรูป, หมดท่า, Example: เขาล้มลงอย่างไม่เป็นท่า
ชั่ว(adv) badly, See also: evilly, wickedly, vilely, viciously, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: หากทำดีก็ไปเกิดที่ดี ทำชั่วก็ไปเกิดที่ชั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (n) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person  FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (adj) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved  FR: malfaisant ; malveillant
ลำบากยากแค้น[lambāk yākkhaēn] (v, exp) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble  FR: être touché par la pauvreté
ลำบากยากเย็น[lambāk yākyen] (v, exp) EN: become poverty-stricken ; be badly off
หลับไม่สบาย[lap mai sabāi] (v, exp) EN: sleep badly  FR: mal dormir
ไม่ดี[mai dī] (adv) EN: badly ; terribly
ผิดอากาศ[phit akāt] (v, exp) EN: react badly to a change of weather ; be not acclimatized to the climate
ผิด ๆ พลาด ๆ[phit-phit phlāt-phlāt] (v, exp) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle

CMU English Pronouncing Dictionary
BADLY B AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badly (a) bˈædliː (b a1 d l ii)
badly-behaved (j) bˌædlɪ-bɪhˈɛɪvd (b a2 d l i - b i h ei1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, / ] badly damaged; shattered, #22,333 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hellhörig (Haus)badly soundproofed [Add to Longdo]
ungepflegtbadly groomed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it) [Add to Longdo]
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P) [Add to Longdo]
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically) [Add to Longdo]
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing [Add to Longdo]
出来損なう[できそこなう, dekisokonau] (v5u) (obsc) to be badly made; to fail [Add to Longdo]
上手くいかない;うまく行かない;上手く行かない;旨く行かない;旨くいかない[うまくいかない, umakuikanai] (exp,adj-i) (See 上手くいく) unsuccessful; going badly [Add to Longdo]
辛くあたる;辛く当たる[つらくあたる, tsurakuataru] (v5r) to treat badly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badly
   adv 1: to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen
       they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely
       impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
       [syn: {badly}, {severely}, {gravely}, {seriously}]
   2: (`ill' is often used as a combining form) in a poor or
     improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill
     prepared"; "it ill befits a man to betray old friends"; "the
     car runs badly"; "he performed badly on the exam"; "the team
     played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill-conceived
     plan" [syn: {ill}, {badly}, {poorly}] [ant: {good}, {well}]
   3: evilly or wickedly; "treated his parents badly"; "to steal is
     to act badly"
   4: in a disobedient or naughty way; "he behaved badly in
     school"; "he mischievously looked for a chance to embarrass
     his sister"; "behaved naughtily when they had guests and was
     sent to his room" [syn: {badly}, {mischievously},
     {naughtily}]
   5: with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for
     `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly
     shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad" [syn: {badly},
     {bad}]
   6: very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard
     for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in
     need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
     [syn: {badly}, {bad}]
   7: without skill or in a displeasing manner; "she writes badly";
     "I think he paints very badly" [ant: {well}]
   8: in a disadvantageous way; to someone's disadvantage; "the
     venture turned out badly for the investors"; "angry that the
     case was settled disadvantageously for them" [syn: {badly},
     {disadvantageously}] [ant: {advantageously}, {well}]
   9: unfavorably or with disapproval; "tried not to speak ill of
     the dead"; "thought badly of him for his lack of concern"
     [syn: {ill}, {badly}] [ant: {well}]
   10: with unusual distress or resentment or regret or emotional
     display; "they took their defeat badly"; "took her father's
     death badly"; "conducted himself very badly at the time of
     the earthquake" [ant: {well}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top