ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascending

AH0 S EH1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascending-, *ascending*, ascend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascending(adj) ขึ้น, Syn. ascendant, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending colonไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending myelitisไขสันหลังอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending neuritisประสาทอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending seriesอนุกรมเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ascending sortการเรียงลำดับขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Phaseขาขึ้น [การแพทย์]
Ascending Routeการลามขึ้น [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Ascending Typeชนิดลุกลามขึ้นบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascendingA balloon ascending into the sky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENDING AH0 S EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascending (v) ˈəsˈɛndɪŋ (@1 s e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] ascending colon (anat.); first section of large intestine, #80,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsteigend; emporsteigend; steigend {adj} | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昇降[しょうこう, shoukou] (n,vs) ascending and descending; going up and down [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] (adj-na,n) ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] (n) {comp} ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) {comp} sort (in ascending order) [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n,adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) [Add to Longdo]
上行結腸[じょうこうけっちょう, joukoukecchou] (n) ascending colon [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] (n,vs,adj-no) rising; ascending; climbing; (P) [Add to Longdo]
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc. [Add to Longdo]
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope [Add to Longdo]
登坂[とはん, tohan] (n,vs) climbing a slope (hill); ascending a hill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascending
   adj 1: moving or going or growing upward; "the ascending plane";
       "the ascending staircase"; "the ascending stems of
       chickweed" [ant: {descending(a)}]
   n 1: the act of changing location in an upward direction [syn:
      {rise}, {ascent}, {ascension}, {ascending}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top