ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

array

ER0 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -array-, *array*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array(n) การจัดเรียงตามลำดับ, Syn. arrangement, order
array(n) เครื่องแต่งกาย, Syn. full dress
array(vt) จัดระเบียบแถว, Syn. marshal
array(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange, apparel
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrayรายชื่อลูกขุนที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
array antennaสายอากาศแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrayการเรียงลำดับค่าตัวเลข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ Rebecca (1940)
You know the Very Large Array in New Mexico?คุณจะรู้ว่าจำนวนมาก แห่ในเม็กซิโกใหม่ Contact (1997)
The Very Large Array in New Mexico is the key to our chances for success.จำนวนมากแห่ในเม็กซิโก เป็นกุญแจสำคัญในโอกาส ที่เราจะประสบความสำเร็จ Contact (1997)
Give me another array status.ให้ฉันสถานะอาร์เรย์อื่น Contact (1997)
We now go to Jeremy Roth, who is reporting from the Very Large Array near Socorro, New Mexico.ตอนนี้เราไปที่เจเรมี โรทที่มีการรายงาน จากจำนวนมากแห่ใกล้ โสโคโร Contact (1997)
- The antenna array is completely fried.-เสาอากาศพังหมด Event Horizon (1997)
Referring to the endless array of women, dickhead.พูดถึงผู้หญิงที่เข้าอย่างมาไม่สิ้นสุดนะเพื่อน Peaceful Warrior (2006)
Madam President, command and control is reporting that a phased array radar system is active inside the Starkwood compound.ท่านประธานาธิบดี, ศูนย์ควบคุมและบัญชาการรายงานว่า เรากำลังเข้าไปอยู่ในระยะตรวจจับจากสัญญาณเราด้า ที่ทำงานจากข้างในสต๊าควูด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I had an array of masculine sneezesผมก็มีปัญหา Introduction to Film (2009)
This is a military grade, multiple array transceiver developed for the military's Unmanned Weapons Program.นี่คือคนขับรถส่งของ โอเค เด๋วจะไป G-Force (2009)
I created an army of robotic appliances, and they created an array of giant electromagnetic nodes...สอง... สาม... G-Force (2009)
A wide array of protest groups have amassed...ในรายการ 60 นาที You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrayThe troops were in battle array.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ถอยกรูด[thøikrūt] (v) EN: flee ; retreat in disarray
ถอยร่น[thøiron] (v) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRAY ER0 EY1
ARRAYS ER0 EY1 Z
ARRAYED ER0 EY1 D
ARRAYING ER0 EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
array (v) ˈərˈɛɪ (@1 r ei1)
arrays (v) ˈərˈɛɪz (@1 r ei1 z)
arrayed (v) ˈərˈɛɪd (@1 r ei1 d)
arraying (v) ˈərˈɛɪɪŋ (@1 r ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m), #6,295 [Add to Longdo]
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]
数组[shù zǔ, ㄕㄨˋ ㄗㄨˇ, / ] array, #64,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereichsvariable {f}array variable [Add to Longdo]
Bereichsvereinbarung {f}; Matrixvereinbarung {f}array declaration [Add to Longdo]
Feld {n}; Datenfeld {n}; Array {n} [comp.] | Felder {pl}array | arrays [Add to Longdo]
Feldelement {n}array element [Add to Longdo]
Feldrechner {m}; Matrixrechner {m}; Vektorrechner {m}array processor [Add to Longdo]
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
Kurvenschar {f}array of curves [Add to Longdo]
Produktpalette {f}; Produktangebot {n}array of products [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
アレイ[arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[ge-toarei] (n) {comp} gate array [Add to Longdo]
シストリックアレイ[shisutorikkuarei] (n) systaltic array [Add to Longdo]
セル配列[セルはいれつ, seru hairetsu] (n) {comp} cell array [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 array
   n 1: an orderly arrangement; "an array of troops in battle
      order"
   2: an impressive display; "it was a bewildering array of books";
     "his tools were in an orderly array on the basement wall"
   3: especially fine or decorative clothing [syn: {array},
     {raiment}, {regalia}]
   4: an arrangement of aerials spaced to give desired directional
     characteristics
   v 1: lay out orderly or logically in a line or as if in a line;
      "lay out the clothes"; "lay out the arguments" [syn:
      {range}, {array}, {lay out}, {set out}]
   2: align oneself with a group or a way of thinking [syn:
     {align}, {array}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top