ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprehension

AE2 P R IH0 HH EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehension-, *apprehension*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehension(n) ความเข้าใจ, Syn. understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension
misapprehension(มิสแอพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจผิด., See also: misapprehensive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
misapprehension(n) ความเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprehension๑. ความหวาดวิตก๒. การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensionการรับรู้ขั้นต้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehensionHe detected in her voice a note of apprehension.
apprehensionHe seems to have apprehensions of age.
apprehensionHis new theory is beyond my apprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดหวั่น(n) apprehension, See also: panic, scare, terror, dread, Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว, ความพรั่นกลัว, Example: คดีฆ่าชิงทรัพย์โดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจับกุม[kān japkum] (n) EN: arresting ; seizure ; apprehension
ความวิตก[khwām witok] (n) FR: appréhension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPREHENSION AE2 P R IH0 HH EH1 N SH AH0 N
APPREHENSIONS AE2 P R IH0 HH EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehension (n) ˌæprɪhˈɛnʃən (a2 p r i h e1 n sh @ n)
apprehensions (n) ˌæprɪhˈɛnʃənz (a2 p r i h e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festnahme {f}; Verhaftung {f}; Ergreifung {f} (auf frischer Tat)apprehension (in the act) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of [Add to Longdo]
疑心[ぎしん, gishin] (n) doubt; suspicion; fear; apprehension; (P) [Add to Longdo]
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
血の巡り[ちのめぐり, chinomeguri] (n) circulation of the blood; apprehension [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]
逮捕[たいほ, taiho] (n,vs) arrest; apprehension; capture; (P) [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprehension
   n 1: fearful expectation or anticipation; "the student looked
      around the examination room with apprehension" [syn:
      {apprehension}, {apprehensiveness}, {dread}]
   2: the cognitive condition of someone who understands; "he has
     virtually no understanding of social cause and effect" [syn:
     {understanding}, {apprehension}, {discernment}, {savvy}]
   3: painful expectation [syn: {apprehension}, {misgiving}]
   4: the act of apprehending (especially apprehending a criminal);
     "the policeman on the beat got credit for the collar" [syn:
     {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar}, {pinch}, {taking
     into custody}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top