ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising

AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising-, *advertising*, advertis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising(n) ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising(n) สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertising agency(n) ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisingAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertisingBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertisingCommercial television is an effective medium for advertising.
advertisingDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertisingHe is intent on advertising himself.
advertisingHe works for an advertising agency.
advertisingIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
advertisingIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
advertisingMake an advertising budget.
advertisingThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
advertisingThe company spends a lot of money on advertising.
advertisingThe purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนโฆษณา(n) advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สื่อโฆษณา(n) advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา(n) advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai Definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ค่าโฆษณา(n) advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[børisat khōtsanā = børisat khōsanā] (n, exp) EN: advertising agency  FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[kān khōtsanā løklūang] (n, exp) EN: deceptive advertising
การรณรงค์การโฆษณา[kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising campaign ; publicity campaign  FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[khā khōtsanā = khā khōsanā] (n, exp) EN: advertising expenses ; publicity expenses  FR: dépenses publicitaires [fpl]
กลยุทธ์การโฆษณา[konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising strategy  FR: stratégie publicitaire [f]
งบประมาณการโฆษณา[ngoppramān kān khōtsanā = ngoppramān kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising budget  FR: budget publicitaire [m]
ประกาศโฆษณา[prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā] (n, exp) EN: advertising poster ; advertisement

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISING AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG
ADVERTISING'S AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertising (v) ˈædvətaɪzɪŋ (a1 d v @ t ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign, #17,058 [Add to Longdo]
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广 / ] advertising company [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广 / ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule {f}advertising pillar [Add to Longdo]
Anzeigenannahme {f}advertising office [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag {m}advertising order [Add to Longdo]
Anzeigenbeilage {f}advertising insert [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising journal [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising paper [Add to Longdo]
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price [Add to Longdo]
Anzeigenkunde {m}advertising customer [Add to Longdo]
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag {m}advertising contract [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenakquisiteur {m}advertising sales agency [Add to Longdo]
Einführungspreis {m}; Angebotspreis {m}; Werbepreis {m}advertising price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバタイジング[adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバルーン[adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アフィ[afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising [Add to Longdo]
キャンギャル[kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
シズルカット[shizurukatto] (n) sizzle cut; sizzle shot; mouth-watering image in an advertising [Add to Longdo]
スポット[supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
テレビコマーシャル[terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]
   2: the business of drawing public attention to goods and
     services [syn: {advertising}, {publicizing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top