ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acknowledgement

AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acknowledgement-, *acknowledgement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement(n) การยอมรับ, Syn. acknowledgment
acknowledgement(n) การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgment, appreciation, gratefulness
acknowledgement(n) การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgment
acknowledgement(n) ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgment

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acknowledgement๑. การตอบรับ๒. กิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ, Example: คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acknowledgementประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิติกรรมประกาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgementHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
acknowledgementThe company gave him a gold watch in acknowledgement of his services.
acknowledgementThis basket of fruits is a slight acknowledgement of your kindness.
acknowledgementThis is a small acknowledgement of your kindness.
acknowledgementTom's acknowledgement that he stole the ring cleared the maid of suspicion.
acknowledgementWe received an acknowledgement of our letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารตอบรับ(n) acknowledgement, Syn. ใบตอบรับ, Example: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า, Thai Definition: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
กิตติกรรมประกาศ(n) acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai Definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การรับทราบ(n) acknowledgement, Syn. การรับรู้, Example: ผลจากการรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรงทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบตอบรับ[bai tøprap] (n, exp) EN: acknowledgement
เอกสารตอบรับ[ēkkasān tøprap] (n, prop) EN: acknowledgement
จดหมายต้อนรับ[jotmāi tønrap] (n, exp) EN: letter of acknowledgement
การรับรู้การเป็นหนี้[kān raprū kān pen nī] (n, exp) EN: acknowledgement of indebtedness
การแสดงความขอบคุณ[kān sadaēng khwām khøpkhun] (n, exp) EN: acknowledgement  FR: reconnaissance [f]
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [f] ; admission [f]
ไตรวิชชา[traiwichā] (n) EN: three-acknowledgement group

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGEMENT AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T
ACKNOWLEDGEMENTS AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledgement (n) ˈəknˈɒlɪʤmənt (@1 k n o1 l i jh m @ n t)
acknowledgements (n) ˈəknˈɒlɪʤmənts (@1 k n o1 l i jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.] [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Quittung {f}; Quittierung {f}; Rückmeldung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste {f}acknowledgement key [Add to Longdo]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message [Add to Longdo]
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Empfangsbestätigung {f}; Eingangsanzeige {f} | Empfangsbestätigungen {pl}acknowledgement of receipt [Br.]; acknowledgment of receipt [Am.] | acknowledgements of receipt [Add to Longdo]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.] [Add to Longdo]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P) [Add to Longdo]
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P) [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) [Add to Longdo]
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt [Add to Longdo]
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledgement
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: a statement acknowledging something or someone; "she must
     have seen him but she gave no sign of acknowledgment"; "the
     preface contained an acknowledgment of those who had helped
     her" [syn: {acknowledgment}, {acknowledgement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top