ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

about to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -about to-, *about to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about to do something(idm) เกือบทำบางสิ่ง, See also: ใกล้จะถึงบางอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
About to(slang) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
We were just about to have something to eat.เรากําลังจะกินอะไรกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
There are times, I know, when your sanity is about to give way.ผมรู้ว่าสติคุณกําลังจะแตก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I was about to come up and wake you and tell you.I was about to come up and wake you and tell you. The Godfather (1972)
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ Blazing Saddles (1974)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
"...and you are about to see it"และคุณจะดูมัน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-I was about to ask you.ผมจะถามคุณพอดี Oh, God! (1977)
The funeral is about to begin, sir!พิธีศพจะเริ่มแล้ว... ครับ Phantasm (1979)
So you sweethearts... were about to have yourselves a little lynching party, huh ?Gimme those paddles! The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about toAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
about toAs he was about to fall into the river, he took hold of the tree.
about toBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
about toDon't go out now. We're about to have lunch.
about toHad he known what was about to happen, he would have changed his plan.
about toHad they known what was about to happen, they would have changed their plans.
about toHe felt that something was about to happen.
about toHe is about to leave for London.
about toHe was about to apologize when the man punched him in the face.
about toHe was about to call her up, when her letter come.
about toHe was about to explode, but checked himself.
about toHe was about to fall asleep, when he heard his name called.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังจะ[kamlang ja] (xp) EN: be about to ; -ing (suff.)  FR: être sur le point de
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
นำไปสู่[nam pai sū] (v, exp) EN: bring about to ; go to be
พาน[phān] (x) EN: almost ; on the verge of ; going to ; about to  FR: presque ; sur le point de

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
んとする;んとす;むとす[ntosuru ; ntosu ; mutosu] (exp,vs-i) (1) (after a -nai stem) to be trying to; (2) to be just about to [Add to Longdo]
テンパる[tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
帰りがけ;帰り掛け[かえりがけ, kaerigake] (n-t) (1) on the way back; (2) when about to go back [Add to Longdo]
帰りしな[かえりしな, kaerishina] (exp) (1) when about to go back; (2) on the way back; on the way home [Add to Longdo]
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry [Add to Longdo]
巷説[こうせつ, kousetsu] (n) gossip; talk about town [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top