ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparel

AH0 P AE1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparel-, *apparel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel(n) เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
apparel(vt) แต่งกาย, Syn. dress, clothe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparelThe queen was richly appareled.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [m] ; vêtement [m]
เสื้อผ้า[seūaphā] (n) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit  FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired

CMU English Pronouncing Dictionary
APPAREL AH0 P AE1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparel (v) ˈəpˈærəl (@1 p a1 r @ l)
apparels (v) ˈəpˈærəlz (@1 p a1 r @ l z)
apparelled (v) ˈəpˈærəld (@1 p a1 r @ l d)
apparelling (v) ˈəpˈærəlɪŋ (@1 p a1 r @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレル[apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]
洋品店[ようひんてん, youhinten] (n) shop which handles Western-style apparel and accessories [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparel
   n 1: clothing in general; "she was refined in her choice of
      apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
      "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
      apparel}, {dress}, {clothes}]
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top