ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alf

AE1 L F   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alf-, *alf*
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, Syn. corruption
golden calf(n) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfalfa(n) พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfresco(adv) กลางแจ้ง, Syn. outdoor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfa(แอล' ฟา) n. อักษรสื่อสารที่หมายถึง A
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
alforja(แอลฟอร์' จะ) n., (pl. -jas) ถุงหนัง
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
calf(คาล์ฟ) n. ลูกวัวลูกควาย,ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -pl. calves
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj, adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Alfisolsแอลฟิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alfafaหญ้าอัลฟาฟ่า, อัลฟาฟ่า [การแพทย์]
Alfalfaหญ้าอัลฟัลฟ่า [TU Subject Heading]
Alfatoxinsสารพิษจากเชื้อรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Alf wasn't giving up that easily. Was he, Julia?แต่อัลฟ์ก็ไม่ยอมง่ายๆ ใช่มั๊ย จูเลีย Nowhere Boy (2009)
You were staying here with me at Mendips when Alf turned up out of the blue.แกอยู่กับป้าแล้วตอนนั้น ที่เมนดิปส์ ตอนที่พ่อแกกลับมาจากทะเล Nowhere Boy (2009)
Alf wouldn't let me in. Said it was between him and your mother.อัลฟ์ไม่ยอมให้ป้ายุ่ง บอกเป็นเรื่องระหว่างเขากะแม่แก Nowhere Boy (2009)
So knowing that Alf was planning to take you to New Zealand and knowing she would probably never see you again, your mother walked out.รู้ดีว่าอัลฟ์มีแผน จะพาแกไปนิวซิแลนด์ รู้ดีว่าจะไม่มี โอกาสเจอแกอีก แม่แกผละมาเลย Nowhere Boy (2009)
- Greg, this is Alf Khumalo.เกรก นี่คุณ อาฟ คูมาโล The Bang Bang Club (2010)
An Alf doll.ตุ๊กตาอาล์ฟ The Precious Fragmentation (2010)
I used to pretend that my dad had moved to the planet Melmac, and Alf was going to bring him back to me.ฉันเคยแกล้ง ทำเป็นว่าพ่อฉันย้ายไปอยู่ ดาวเมลแม๊ค แล้วอาล์ฟจะไปพาเขา กลับมาหาฉัน The Precious Fragmentation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alfAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
alfAlfred was made captain of the team.
alfKounosuke Sakazaki belongs to "THE ALFEE".
alfMy favorite singer is THE ALFEE.
alfMy new Alfa Romeo convertible is light red.
alfOnce there lived a king whose name was Alfred.
alfThe baby was named Alfred after his grandfather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางแปลง(adj) alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai Definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเฟรด โนเบล[Anfrēt Nōbēn] (n, prop) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บ๊องส์[bøng] (v) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ช่วงหลัง[chūang lang] (n, exp) EN: second half
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru
กะลา[kalā] (n, exp) EN: coconut shell ; half of coconut shell  FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (adj) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved  FR: malfaisant ; malveillant
กึ่ง[keung-] (pref, (adj)) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty  FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งคืน[keung kheūn] (n, exp) EN: half the night

CMU English Pronouncing Dictionary
ALF AE1 L F
ALFA AE1 L F AH0
ALFRE AE1 L F R IY2
ALFRE AE1 L F ER0
ALFIE AE1 L F IY0
ALFIN AE1 L F IH0 N
ALFREY AE1 L F R IY0
ALFARO AA0 L F AA1 R OW0
ALFONO AE0 L F OW1 N OW0
ALFANO AA0 L F AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alf (n) ˈælf (a1 l f)
Alfred (n) ˈælfrɪd (a1 l f r i d)
Alfredo (n) ælfrˈɛɪdou (a l f r ei1 d ou)
alfalfa (n) ˈælfˈælfə (a1 l f a1 l f @)
Alfonsin (n) ælfˈɒnsən (a l f o1 n s @ n)
Alfreton (n) ˈɔːlfrɪtən (oo1 l f r i t @ n)
alfresco (j) ˌælfrˈɛskou (a2 l f r e1 s k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift, #158,682 [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳, #243,464 [Add to Longdo]
亚弗烈[Yà fú liè, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] Alfred (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
にかわって[nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
アルファルファ[arufarufa] (n) alfalfa [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction [Add to Longdo]
誤動作[ごどうさ, godousa] malfunction (vs) [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top