ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodate

AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodate-, *accommodate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate(vi) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vt) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vi) ปรับตัว
accommodate(vi) ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate(vt) ให้ยืมเงิน
accommodate to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodateFifty persons can be accommodated for tea.
accommodateHe accommodated me when I asked him for change.
accommodateHe accommodated me with a night's lodging.
accommodateHe accommodate the traveler for the night.
accommodateHe can't accommodate himself to his circumstance.
accommodateHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
accommodateI accommodated him for the night.
accommodateI accommodated him with a night's loading.
accommodateI accommodated him with money.
accommodateI accommodated my friend with money.
accommodateI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodateI accommodate statistics to theory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ต้อนรับ[tønrap] (v) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate  FR: accueillir ; recevoir

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMMODATE AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T
ACCOMMODATED AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T AH0 D
ACCOMMODATES AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodate (v) ˈəkˈɒmədɛɪt (@1 k o1 m @ d ei t)
accommodated (v) ˈəkˈɒmədɛɪtɪd (@1 k o1 m @ d ei t i d)
accommodates (v) ˈəkˈɒmədɛɪts (@1 k o1 m @ d ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデイト[akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accommodate
   v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn:
      {suit}, {accommodate}, {fit}]
   2: make fit for, or change to suit a new purpose; "Adapt our
     native cuisine to the available food resources of the new
     country" [syn: {adapt}, {accommodate}]
   3: provide with something desired or needed; "Can you
     accommodate me with a rental car?"
   4: have room for; hold without crowding; "This hotel can
     accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people";
     "The auditorium can't hold more than 500 people" [syn:
     {accommodate}, {hold}, {admit}]
   5: provide housing for; "We are lodging three foreign students
     this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]
   6: provide a service or favor for someone; "We had to oblige
     him" [syn: {oblige}, {accommodate}] [ant: {disoblige}]
   7: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
     had to accommodate the new results with the existing
     theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top