ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acclaim

AH0 K L EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclaim-, *acclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim(vt) สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
acclaim(n) เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim(vt) โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclaimHe was acclaimed as the best writer of the year.
acclaimThe crowd acclaimed the new king.
acclaimThe people acclaimed him King.
acclaimThe player was acclaimed by the fans.
acclaimThey acclaimed her Queen.
acclaimThey acclaimed him (as) their leader.
acclaimThey acclaimed him their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โห่ร้อง(v) acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[hō] (v) EN: cheer ; hail ; acclaim  FR: acclamer
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[hōrøng yindī] (v, exp) EN: acclaim
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยกย่อง[kān yokyǿng] (n) EN: acclaim ; tribute
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter
ยกย่อง[yokyǿng] (v) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem  FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAIM AH0 K L EY1 M
ACCLAIMS AH0 K L EY1 M Z
ACCLAIM'S AH0 K L EY1 M Z
ACCLAIMED AH0 K L EY1 M D
ACCLAIMING AH0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclaim (v) ˈəklˈɛɪm (@1 k l ei1 m)
acclaims (v) ˈəklˈɛɪmz (@1 k l ei1 m z)
acclaimed (v) ˈəklˈɛɪmd (@1 k l ei1 m d)
acclaiming (v) ˈəklˈɛɪmɪŋ (@1 k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] acclaim; cheer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレイム[akureimu] (n) acclaim [Add to Longdo]
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acclaim
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]
   v 1: praise vociferously; "The critics hailed the young pianist
      as a new Rubinstein" [syn: {acclaim}, {hail}, {herald}]
   2: clap one's hands or shout after performances to indicate
     approval [syn: {applaud}, {clap}, {spat}, {acclaim}] [ant:
     {boo}, {hiss}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top