ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abroad

AH0 B R AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abroad-, *abroad*, abroa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abroad(adv) ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad(adv) แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abroadA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
abroadA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
abroadA friend of mine is studying abroad.
abroadA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
abroadAirplanes have made it easy to travel abroad.
abroadAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
abroadAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
abroadAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
abroadA number of Japanese people travel abroad every summer.
abroadAnybody and everybody wants to go abroad.
abroadA rumor is abroad about his death.
abroadAs we thought she had gone abroad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
เมืองนอก[meūang nøk] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
นอก[nøk] (adj) EN: foreign ; abroad ; external  FR: étranger
นอกประเทศ[nøk prathēt] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
ส่งออก[song-øk] (v) EN: export ; send abroad ; send out  FR: exporter ; expédier à l'étranger
ต่างประเทศ[tāngprathēt] (x) EN: abroad ; foreign countries  FR: à l'étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROAD AH0 B R AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abroad (a) ˈəbrˈɔːd (@1 b r oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign, #1,574 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: เมืองนอก  EN: abroad

Japanese-English: EDICT Dictionary
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abroad
   adv 1: to or in a foreign country; "they had never travelled
       abroad"
   2: far away from home or one's usual surroundings; "looking
     afield for new lands to conquer"- R.A.Hall [syn: {afield},
     {abroad}]
   3: in a place across an ocean [syn: {overseas}, {abroad}]
   adj 1: in a foreign country; "markets abroad"; "overseas
       markets" [syn: {abroad}, {overseas}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top