ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a-bomb

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a-bomb-, *a-bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A-bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. atomic bomb, nuclear weapon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a-bombAn A-bomb is a terrible weapon.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A-bomb (n) ˈɛɪ-bɒm (ei1 - b o m)
A-bombs (n) ˈɛɪ-bɒmz (ei1 - b o m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカ[pika] (n) (1) pica (eating disorder); (2) (abbr) (col) (See ピカドン) A-Bomb [Add to Longdo]
原子爆弾[げんしばくだん, genshibakudan] (n,adj-no) (See 原爆) atomic bomb; A-bomb [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P) [Add to Longdo]
被爆[ひばく, hibaku] (n,vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 A-bomb
   n 1: a nuclear weapon in which enormous energy is released by
      nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element
      like uranium 235 or plutonium 239) [syn: {atom bomb},
      {atomic bomb}, {A-bomb}, {fission bomb}, {plutonium bomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top