ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

2

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -2-, *2*
Possible hiragana form: 2
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu(n) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a2abbr. aortic second sound
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up, burning
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา,ล่อ, Syn. bend
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
25th Buddhist century aniversaryงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ. [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
22
2Beware of him regards not his reputation.!! Whatever begins also ende.? He that gains time gains al things.!!!
200ce[ทุฮันไดรซฺ] (adv) คําย่อของ two hundrice
20ce[เซเคิน'ไทซฺ] (adv) คําย่อของ secontice
20ce[ทเวน'ไทซฺ] (adv) คําย่อของ twentice
21ma[เซเคินทิฟอมะ] (adj) คําย่อของ seconty forma
21ma[ทเว็นทิฟอมะ] (adj) คําย่อของ twenty forma
22nd[เซเคินทิเซเคินดฺ] (adj) คําย่อของ seconty second
22nd[ทเว็นทิเซเคินดฺ] คําย่อของ twenty second
23rd[เซเคินดิเธอด] (adj) คําย่อของ seconty third

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
22001 is the year when the 21st century begins.
22002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
22ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
22. Cut the radishes into long sticks.
22. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
22. Sew together the shoulder of the garment body.
2About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
2A cup of coffee cost 200 yen in those days.
2Add 5 and 2, and you get 7.
2A glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
2A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
2An employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดโต้รุ่ง(n) 24-hour market, Example: ในย่านสุขุมวิทมีตลาดโต้รุ่งอยู่เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ตลาดที่ขายอาหารตลอดคืน
สัด(n) 20 litres, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงโบราณ 25 ทะนาน เป็น 1 สัด มีอัตราเท่ากับ 20 ลิตร
ตีสอง(n) two o'clock in the morning, See also: 2 a.m., Syn. สองนาฬิกา, Example: คนมารับเขาต้องอดนอนคอยรับพวกเราถึงตีสอง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[dek tam kwā sip-søng khūap] (xp) EN: children under 12  FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
เดือนขาด[deūoen khāt] (n, exp) EN: lunar month with only 29 days  FR: mois lunaire de 29 jours [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[doēn yīsip kilōmēt] (n, exp) EN: 20 km walk  FR: 20 kilomètres marche [m]
ฟุต[fut] (n) EN: foot (measurement – 12 inches)  FR: pied (30,48 cm) [m]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā] (n, prop) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam  FR: coup d'État de 1932 [m]
คืบ[kheūp] (n) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]  FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ด.ศ. 2008[khø sø 2008] (n, exp) EN: 2008 ; year 2008  FR: 2008 ; année 2008 [f] ; an 2008 [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] 2 boats lashed together; large boat, #33,914 [Add to Longdo]
二十一世纪[èr shí yī shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 21st century [Add to Longdo]
二十七号[èr shí qī hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] 27th day of a month [Add to Longdo]
二十世纪[èr shí shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 20th century [Add to Longdo]
二十二号[èr shí èr hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄏㄠˋ, / ] 22nd day of a month [Add to Longdo]
二十八号[èr shí bā hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄠˋ, / ] 28th day of the month [Add to Longdo]
二十六岁[èr shí liù suì, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] 26 years old [Add to Longdo]
二十六号[èr shí liù hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] 26th day of a month [Add to Longdo]
二十四号[èr shí sì hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄠˋ, / ] 24th day of a month [Add to Longdo]
二十万[èr shí wàn, ㄦˋ ㄕˊ ㄨㄢˋ, / ] 200 thousand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
二銭五厘[にせんごりん, nisengorin] 2 Sen und 5 Rin, 2,5_Sen [Add to Longdo]
坪の万円[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
弱冠[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 2
   adj 1: being one more than one; "he received two messages" [syn:
       {two}, {2}, {ii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one or a
      numeral representing this number [syn: {two}, {2}, {II},
      {deuce}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inch
 
 1. pus, bir kademlik uzunluğun on ikide -biri, 2, 54 cm, inç
 2. barometredeki civayı bir pus yükseltecek hava basmcı
 3. toprağa düşen yağmurun yükseklik ölçümü
 4. yavaş yavaş hareket etmek veya ettirmek. inch along yavaş yavaş hareket etmek. by inches ağır ağır, yavaş yavaş. every inch tepeden tırnağa. within an inch of his life ölümüne ramak kalmış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 square
 
 1. kare, dört köşeli, dik açılı
 2. omuzları enli
 3. doğru, âdil, insaflı
 4. namuslu
 5. tam, kesirsiz
 6. tam, açık
 7. (argo) modadan habersiz, gençlik fikirlerine karşı koyan, eski kafalı
 8. (k. dili) doğru, dosdoğru
 9. tam yerinde, isabetli. square dance dört çiftin karşı karşıya yaptıkları bir çeşit oyun. square deal dürüst ve insaflı pazarlık veya muamele. square foot ayak kare, 0, 093 m2 square knot camadan bağı. square meal doyurucu yemek. square measure yüzey ölçü birimi. square meter metre kare. square mile mil kare, 2, 59 km2. square piano adi piyano, düz piyano. squarerigged
 10. (den.) dört köşe seren yelkenleri olan, kaba. sorto square root (mat.) kare kök, cezir. square sail dört köşe seren yelkeni. square shooter (k. dili) dürüst insan. squaretoed küt burunlu (ayakkabı)
 11. eski âdetlere veya modaya düşkün. get square with hakkından gelmek. squarely kare şeklinde
 12. dürüstçe. squareness kare oluş. squarish karemsi.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top