ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-upc-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: upc, *upc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upcast(n) การเหวี่ยงขึ้น, See also: การโยนขึ้น, การขว้างขึ้น, Syn. upthrow
upcast(n) สิ่งที่เราโยนหรือเหวี่ยงขึ้น, See also: สิ่งที่เราขว้างขึ้น
upcast(adj) ซึ่งถูกเหวี่ยงขึ้นไป, See also: ซึ่งถูกโยนหรือขว้างขึ้นไป
upcoming(adj) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, See also: ซึ่งกำลังจะมา, Syn. comimg up, impending, prospective, forthcoming
upcountry(adj) ที่อยู่ในชนบท, See also: ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง, Syn. inland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upchuck(อัพ'ชัค) vi.,vt. อาเจียน
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ
upcropping(อัพ'ครอพพิง) n. การปรากฏขึ้น,การเจริญเติบโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upcI don't plan to vote at the upcoming election.
upcManagement will have all employees vote at the upcoming meeting.
upcThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
upcThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
upcThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างจังหวัด(adj) provincial, See also: upcountry, out of town, regional, inland, Ant. เมืองหลวง, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai Definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ที่สูง(n) upland, See also: upcountry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเมือง[hūameūang] (n, exp) EN: provinces ; upcountry
คำสั่งให้ล้มละลาย[khamsang hai lomlalāi] (n, exp) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[khwām rawaēng] (n) EN: suspicion ; mistrust ; doubt  FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[khwām songsai] (n) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กิ่งก้อย[kingkøi] (n) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap  FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
แหนง[naēng] (v) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust  FR: soupçonner ; suspecter
ระแวง[rawaēng] (v) EN: be suspicious ; doubt  FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[songsai] (v) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect  FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner

CMU English Pronouncing Dictionary
UPCHURCH AH1 P CH ER2 CH
UPCOMING AH1 P K AH2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upcountry (j) ˌʌpkˈʌntriː (uh2 p k uh1 n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップケーキ[kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいぎょ, shiyou parame-ta seigyo] (n) {comp} user parameter control; UPC [Add to Longdo]
使用率パラメータ制御[しようりつパラメータせいぎょ, shiyouritsu parame-ta seigyo] (n) {comp} user parameter control; UPC [Add to Longdo]
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top