ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unrealistic-

AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unrealistic, *unrealistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unrealistic(adj) ซึ่งไม่แท้, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. unrealiable, impractical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrealisticAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
unrealisticHe is unrealistic.
unrealisticThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREALISTIC AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrealistic (j) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪk (uh2 n r i@ l i1 s t i k)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable, #21,378 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wirklichkeitsfremd {adj} | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unrealistic
      adj 1: not realistic; "unrealistic expectations"; "prices at
             unrealistic high levels" [ant: {realistic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top