ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-troubled-

T R AH1 B AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troubled, *troubled*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troubledA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troubledAre you trying to fish in troubled waters?
troubledDon't let yourself be troubled by the thought of her.
troubledFred was very troubled by his wife's nagging.
troubledHe is greatly troubled about that job.
troubledHe was mentally troubled.
troubledHim son troubled him most.
troubledI am sorry that I have troubled you so much.
troubledI am sorry to have troubled you.
troubledI can't make out why he is so much troubled.
troubledI felt very troubled by the news.
troubledI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแค้น(adv) distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
ลำบาก[lambāk] (adj) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous  FR: dur ; difficile ; malaisé
เหนื่อยยาก[neūay yāk] (v, exp) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted
ร้อนใจ[rønjai] (adj) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset  FR: anxieux ; angoissé ; affligé
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLED T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubled (v) trˈʌbld (t r uh1 b l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed, #318,459 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
事有り顔[ことありがお, kotoarigao] (n) worried look; troubled face [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
大弱り[おおよわり, ooyowari] (n,adj-no) extremely troubled; very puzzled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troubled
   adj 1: characterized by or indicative of distress or affliction
       or danger or need; "troubled areas"; "fell into a
       troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled
       teenagers" [ant: {untroubled}]
   2: characterized by unrest or disorder or insubordination;
     "effects of the struggle will be violent and disruptive";
     "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
     years of his administration"; "a turbulent and unruly
     childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
     {tumultuous}, {turbulent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top