ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tidy up-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tidy up, *tidy up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidy up(phrv) จัดให้เป็นระเบีบบ, See also: ทำให้เรียบร้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Go and tidy up and I'll tell them to come in and wait here.เดี๋ยวก่อน \ ไปแต่งตัวให้เรียบร้อย แม่จะไปบอกเขา ..ให้เข้ามาแล้วรออยู่ที่นี่ Show Me Love (1998)
We'll just wait for you to tidy up a bit.เราจะรอให้คุณเก็บห้องก่อน Mona Lisa Smile (2003)
- How long is it gonna take you to tidy up your loose ends?มีปัญหานิดหน่อย The Proof in the Pudding (2010)
- You punk, tidy up your desk. - Yes.ไอ้ตัวแสบ เก็บโต๊ะซะมั่งสิ ครับ Episode #1.3 (2010)
Let's tidy up the garage so we can mess up the kitchen.ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นที่จอดรถเพื่อให้เราสามารถเลอะห้องครัว The Beaver (2011)
Yeah, Jimmy's room. Had a little tidy up in there.ครับ นี่ห้องจิมมี่ ต้องเก็บกวาดนิดหน่อย Wild Bill (2011)
And I'm not gonna stay around to suffer your consequences and tidy up your mess.และฉันจะไม่อยู่ช่วย ไม่อยู่รับผลจากเรื่องของนาย และเก็บกวาดให้นาย Dog Eat Dog (2011)
Tidy up quickly!เก็บๆ เร็วเข้า! Episode #1.5 (2011)
Let me tidy up the clothes.เดี๋ยวหนุเก็บเสื้อผ้าเองคะ Episode #1.5 (2011)
Go tidy up the kitchen!ไปทำความสะอาดครัวหน่อย Episode #1.7 (2011)
Oh, Ms. Serena. I tidy up later.โอ้ คุณเซรีน่า ไว้ฉันจะมาปัดกวาดทีหลัง The Princess Dowry (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider

Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]
髪を整える[かみをととのえる, kamiwototonoeru] (exp,v1) to arrange one's hair; to tidy up one's hair [Add to Longdo]
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidy up
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top