ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-take in-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: take in, *take in*
English-Thai: Longdo Dictionary
take in(vi) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take in(phrv) พาเข้าไปใน, See also: นำเข้าไป, Syn. bring in, come in
take in(phrv) สูดอากาศ, See also: ได้รับน้ำ, อากาศเข้ามา
take in(phrv) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน, See also: รับไปดูแล, Syn. take into
take in(phrv) ขับรถพา (คน) ไป, Syn. go in
take in(phrv) ใส่ (บางสิ่ง) ในอาหารหรือเครื่องดื่ม
take into account(phrv) คิดคำนึงถึง, See also: พิจารณา, ทบทวน
take into account(idm) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take inAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
take inDon't take in him.
take inDo you take in students?
take inI couldn't take in his idea.
take inI couldn't take in the lecture at all.
take inI'll take in the washing before it rains.
take inIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
take inIn Takarazuka did you take in all the sights?
take inIt looks like rain. you had better take in the washing.
take inIt took a long time to take in what she was saying.
take inIt took him a long time to take in what she was saying.
take inLet's have lunch downtown and take in a show.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนึงถึง(v) consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai Definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
เก็บ(v) keep, See also: take in, put away, Example: เมื่อหยิบหนังสือมาจากชั้น ควรนำไปเก็บไว้ที่ชั้นตามเดิม เพื่อความเป็นระเบียบ, Thai Definition: เอาเข้าที่
เอาเป็นธุระ(v) take into one own matters, Example: เมื่อใดที่ประชาชนไม่เอาเป็นธุระ หรือปล่อยให้บ้านเมืองถอยหลัง อนาคตข้างหน้าก็คงจะลำบาก, Thai Definition: ถือเป็นเรื่องที่ตนควรทำให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
เก็บ[kep] (v) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate  FR: garder ; conserver ; accumuler
คำนึง[khamneung] (v) EN: consider ; take into consideration ; take into account  FR: tenir compte de ; prendre en considération
คำนึงถึง[khamneung theung] (v, exp) EN: consider ; take into consideration ; think over  FR: considérer
ครอบ[khrøp] (v, exp) EN: take in charge ; take charge of  FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
เหลียวแล[līolaē] (v) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in  FR: porter attention à
โละสินค้า[lo sinkhā] (v, exp) EN: take stock ; take inventory
พ่วง[phūang] (v) EN: hitch ; take in tow ; tow  FR: remorquer ; tracter
ตรึกตรอง[treuktrøng] (v) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account  FR: réfléchir ; méditer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] take into account; take into consideration, #13,087 [Add to Longdo]
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, ] take inventory of and confiscate a criminal's possessions, #53,588 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1,vt) to draw in; to take in [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing [Add to Longdo]
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration [Add to Longdo]
見間違い[みまちがい, mimachigai] (n) misjudgement; misjudgment; mistake in vision [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
採り込む[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (See 取り込む・1) to take in (light, wind, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take in
   v 1: provide with shelter
   2: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   3: suck or take up or in; "A black star absorbs all matter"
     [syn: {absorb}, {take in}] [ant: {emit}, {give off}, {give
     out}]
   4: visit for entertainment; "take in the sights"
   5: call for and obtain payment of; "we collected over a million
     dollars in outstanding debts"; "he collected the rent" [syn:
     {collect}, {take in}]
   6: see or watch; "view a show on television"; "This program will
     be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a
     show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch}, {view},
     {see}, {catch}, {take in}]
   7: express willingness to have in one's home or environs; "The
     community warmly received the refugees" [syn: {receive},
     {take in}, {invite}]
   8: fold up; "take in the sails" [syn: {take in}, {gather in}]
   9: take up mentally; "he absorbed the knowledge or beliefs of
     his tribe" [syn: {absorb}, {assimilate}, {ingest}, {take in}]
   10: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
     brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
     [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   11: hear, usually without the knowledge of the speakers; "We
     overheard the conversation at the next table" [syn: {catch},
     {take in}, {overhear}]
   12: accept; "The cloth takes up the liquid" [syn: {take in},
     {take up}]
   13: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   14: take up as if with a sponge [syn: {take in}, {sop up}, {suck
     in}, {take up}]
   15: serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl
     of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee" [syn:
     {consume}, {ingest}, {take in}, {take}, {have}] [ant:
     {abstain}, {desist}, {refrain}]
   16: take into one's family; "They adopted two children from
     Nicaragua" [syn: {adopt}, {take in}]
   17: make (clothes) smaller; "Please take in this skirt--I've
     lost weight" [ant: {let out}, {widen}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top