ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-serenity-

S ER0 EH1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: serenity, *serenity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serenity(n) ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity(n) ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility

English-Thai: Nontri Dictionary
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serenityI was enjoying the serenity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
สมเด็จ[somdet] (n) EN: highness ; majesty ; serenity  FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENITY S ER0 EH1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serenity (n) sˈɪrˈɛnɪtiː (s i1 r e1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiterkeit {f} | Heiterkeiten {pl}serenity | serenities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serenity
   n 1: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
      {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
      {tranquility}]
   2: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
     {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
     {heartsease}, {ataraxis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top