ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-schoolmaster-

S K UW1 L M AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schoolmaster, *schoolmaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schoolmaster(n) ครูผู้ชาย, See also: ครู, Syn. pedagogue, professor, teacher
schoolmasterly(adj) เกี่ยวกับครูใหญ่
schoolmasterish(adj) เกี่ยวกับครูผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolmasterOne father is more than a hundred schoolmasters.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOOLMASTER S K UW1 L M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schoolmaster (n) skˈuːlmaːstər (s k uu1 l m aa s t @ r)
schoolmasters (n) skˈuːlmaːstəz (s k uu1 l m aa s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schoolmaster
   n 1: presiding officer of a school [syn: {headmaster},
      {schoolmaster}, {master}]
   2: any person (or institution) who acts as an educator
   3: food fish of warm Caribbean and Atlantic waters [syn:
     {schoolmaster}, {Lutjanus apodus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top